Кафедра готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

Кафедра готельно-ресторанного та туристичного бізнесу здійснює підготовку фахівців за кваліфікаційними рівнями "бакалавр" за наступними напрямами: "Готельно - ресторанна справа", "Туризмознавство", "Менеджмент соціокультурної діяльності".

 

  Спеціальність «ГОТЕЛЬНО - РЕСТОРАННА СПРАВА»

Основними завданнями навчальної діяльності кафедри менеджменту є підготовка кваліфікованих фахівців за спеціальністю «Готельно – ресторанний сервіс», які в результаті навчання отримують професійні знання про організацію та надання послуг в галузі готельно – ресторанного сервісу; вміння організовувати технологічний процес на виробництві та забезпечувати його ефективність, належний рівень якості продукції та послуг у закладах готельно-ресторанного бізнесу; здатність використовувати професійні знання та практичні навички для впровадження інноваційних технологій в галузі для вдосконалення роботи підприємств готельно-ресторанного бізнесу. 

 Це дає змогу випускникам працювати на підприємствах ресторанного і готельного господарства різних форм власності та їх структурних підрозділах на посадах: директор готелю; директор ресторану; менеджер готельно – ресторанного бізнесу; головний адміністратор служби прийому та розміщення у готелі; головний адміністратор ресторану; завідувач виробництвом ресторану; головний інженер готелю; метрдотель ресторану; завідуючий виробництвом продукції ресторанного господарства; спеціаліст по реалізації та споживанню продукції ресторанного господарства; спеціаліст стандартизації, сертифікації та якості ресторанних та готельних послуг; спеціаліст – аналітик.

 Програма підготовки включає теоретичне навчання по дисциплінах у вигляді аудиторних занять (лекційних, семінарських і практичних занять) і самостійної роботи, виконання курсових робіт і проходження практики. Навчальні плани кафедри характеризуються поєднанням фундаментальних, професійних дисциплін та практичної підготовкою, що дає змогу забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців: цикл гуманітарної і соціально – економічної підготовки: історія України, історія української культури, українська мова, психологія, політологія, філософія, правознавство, іноземна мова, соціологія, логіка, іноземна мова, етика і естетика; цикл фундаментальної підготовки спрямований на формування широкого діапазону знань, що сприяють оволодінню засобами, методами, підходами подальшої професійної підготовки (інженерна графіка, громадське будівництво, інженерне обладнання будівель, товарознавство, фізіологія харчування, стандартизація, сертифікація, метрологія, реклама та PR – технології сфери послуг, ціноутворення в сфері рекреаційних послуг); цикл професійної і практичної підготовки – основна спрямованість визначається професійною та фаховою підготовкою, формуванням комплексу практичних навичок та вмінь в організації готельного – ресторанного сервісу, професійних знань та розуміння особливостей діяльності закладів індустрії гостинності (організація готельного господарства, організація ресторанного господарства, технологія продукції ресторанного господарства, управління якістю продукції та послуг в готельно – ресторанному господарстві, гігієна і санітарія, устаткування закладів готельно – ресторанного господарства, інформаційні технології в готельному та ресторанному бізнесі, маркетинг готельного і ресторанного господарства, менеджмент готельно – ресторанного господарства, моніторинг світового ринку рекреаційних послуг, проектування об’єктів готельно – ресторанного господарства); цикл дисциплін самостійного вибору студентів формують професійне мислення, ерудицію, естетичне сприйняття та розуміння культури гостинності, як невід’ємної частини національної культури (історія розвитку готельно – ресторанного бізнесу, культура гостинності, культура сфери обслуговування, захист прав споживачів сфери послуг, етнічні кухні і традиції харчування народів світу, барна справа та організація роботи сомельє, інноваційні технології в харчуванні, організація виставкової діяльності, організація дозвілля в туристичних та готельно – ресторанних комплексах, світові ринки рекреаційних послуг).

 Навчальну, практичну та наукову роботу студентів забезпечують спеціалізовані лабораторії: Лабораторія технології продукції ресторанного господарства, Лабораторія ресторанного сервісу, Лабораторія барної справи та роботи сомельє, мультимедійна Лабораторія обслуговування у готельному господарстві, навчально – виробнича Лабораторія устаткування закладів ресторанного господарства.

Значна увага приділяється практиці студентів, під час якої студенти набувають практичного досвіду в найкращих готельно – ресторанних комплексах України. 

 Щорічно кафедрою проводяться студентські науково – практичні конференції, присвячені розвитку індустрії гостинності. Студенти кафедри беруть участь у міжнародних та всеукраїнських наукових форумах.

 За час навчання студенти мають змогу відвідувати найкращі Міжнародні виставки обладнання і новітніх технологій, якості продукції, товарів і послуг для готелів, ресторанів та барів.

  Спеціальність «ТУРИЗМОЗНАВСТВО»

Основним завданням навчальної діяльності кафедри менеджменту спеціальності туризмознавство є підготовка за новітніми технологіями висококваліфікованих фахівців з теорії та практики туристичного обслуговування, формування в студентів практичних навичок вирішення актуальних проблем, які виникають в процесі управління туристичним підприємством.

На кафедрі реалізується сучасна ступенева підготовка студентів за освітньо – кваліфікаційними рівнями “Бакалавр” та “Спеціаліст”, що дозволяє випускникам кафедри в подальшому виконувати на високому професійному рівні наукові, навчальні та дослідні напрями роботи.

Протягом навчання студенти вивчають наступні дисципліни: цикл гуманітарних та соціально – економічних дисциплін: українська мова, історія України, історія української культури, історія зарубіжної культури, іноземна мова, психологія, діловий етикет, філософія, правознавство, соціологія, релігієзнавство, політологія, підприємницьке право, інтелектуальна власність, міжнародне право, які дають змогу формувати у студентів відповідні галузеві знання та уявлення майбутніх фахівців про себе, як про суб’єктів культурно -пізнавальних та соціальних процесів; цикл фундаментальних дисциплін: географія туризму; інформаційні системи та технології; економічна теорія; туристичне краєзнавство; макроекономіка; мікроекономіка; політична географія; статистика; фінанси; логістика; управління персоналом; геоінформаційні технології в туризмі; міжнародні розрахунки, іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська); цикл професійно – орієнтованих дисциплін: історія туризму, рекреаційні комплекси світу, організація туризму, основи туризмознавства, організація туристичних подорожей, музеї світу, етнографія, культура сфери обслуговування, демографія, спеціалізований туризм, кулінарна етнологія, рекреаційна кліматологія, організація екскурсійної діяльності, організація ресторанного господарства, організація готельного господарства, маркетинг, комунікативний менеджмент, інформаційні системи і технології в сфері послуг, соціологія туризму, страхування, туроперейтинг, бухгалтерський облік, логістика в туризмі, реклама та PR - технології в туризмі.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за напрямом “Туризмознавство”, яка дозволяє працювати в туристичних фірмах на наступних посадах: директор туристичного агентства, менеджер міжнародного туризму, екскурсовод, менеджер відділу транспортних послуг, завідувач туристичної бази, директор малого підприємства, керівник рекламного відділу, фахівець з методів дослідження туристичного ринку, організатор дозвілля туристів.

 Основними напрямами наукових досліджень викладачів та студентів кафедри є: реалізація культурно – просвітнього потенціалу туризму в організації дозвілля; інформаційні технології в сфері туризму і гостинності; маркетингові дослідження туристичних ринків світу; оцінка рекреаційних ресурсів та комфортності погодних умов України.

 Науково – практична робота: щорічно кафедрою проводяться студентські наукові конференції, присвячені проблемам туристичної галузі, кращі доповіді рекомендуються до публікації в науковому збірнику.

 При кафедрі обладнано сучасні спеціалізовані лабораторії, які є невід’ємною складовою освітнього та науково – дослідного процесу та впровадження наукових розробок кафедри: Лабораторія з географії туризму; Лабораторія інноваційних технологій в туризмі.

 Велике значення при підготовці фахівців туристичної галузі має поєднання теорії і практики. Реалізація цього принципу сприяє покращенню якості підготовки фахівців, а саме ґрунтується на тісному контакті системи освіти з практичною туристичною діяльністю, на постійному аналізі змін, що відбуваються в туристичній практиці та на здатності успішно адаптуватися до нових ситуацій на ринку.

    

 Практика починається вже з першого курсу як (ознайомча), студенти відвідують провідні туристичні та мистецькі заклади Миколаєва. На другому курсі – краєзнавча практика, де студенти вивчають організацію туризму в основних туристичних регіонах України: Кримському та Карпатському, а з третього курсу практика безпосередньо в туристичних фірмах, де за результатами проходження практики студенти отримують запрошення на роботу, де потім і працюють.

Спеціальність «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

Кафедра менеджменту випускає фахівців за освітньо – кваліфікаційними рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст» зі спеціальності «Економіка підприємства». У межах підготовки фахівців студенти кафедри отримують фундаментальну, гуманітарну, психолого – педагогічну та загальноекономічну підготовку. Тематика наукових досліджень кафедри орієнтована на обґрунтування заходів з підвищення економічної безпеки діяльності суб’єктів господарювання, здійснення стратегічних змін в умовах ринкового середовища, підвищення конкурентних переваг підприємств, розробка заходів щодо покращення фінансового стану та впровадження інноваційних та інвестиційних проектів, енергозберігаючих технологій, покращення діяльності підприємств в соціокультурній сфері, удосконалення ринку праці, проблеми моніторингу ринку праці. Викладачі кафедри читають понад 50 дисциплін циклу фундаментальної, природничо – наукової та загальноекономічної підготовки (політична економія, мікро – та макро – економіка, математика для економістів, статистика, економіка підприємства, маркетинг, фінанси підприємств, організація і методика економічного аналізу, економіка праці та соціально – трудових відносин, соціальна економіка, моделювання економічних явищ і процесів, моделювання підприємницької діяльності) та циклу професійно – орієнтованих дисциплін, серед яких: бухгалтерський облік, економічний аналіз, маркетинг в сфері культури і мистецтв управління соціально-культурною сферою, інвестиційний менеджмент, стратегічний менеджмент, інноваційний менеджмент та багато інших. Випускники даної спеціальності працюють: на всіх підприємствах невиробничої та виробничої сфери, підприємствах соціально – культурної діяльності (арт – центри, салони краси, продюсерські центри, в оздоровчих закладах,на підприємствах з індустрії моди), в органах державної влади (міністерствах, державних комітетах, обласних, районних державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування), у банківських установах (у департаментах кредитування фізичних осіб, у департаментах кредитування юридичних осіб, інформаційно - аналітичних центрах) та інших державних, комерційних організаціях, на посадах помічників керівників, керівників економічних відділів, комерційних директорів та заступників директорів з економічного розвитку, помічниками президентів (віце – президентів) акціонерних товариств тощо.

Кафедру менеджменту було створено у 1996 році. Вона називалась "Кафедра управління і економіки соціально - культурної сфери". Першим завідувачем кафедри був професор Михайлик А.Г. У різні роки кафедру очолювали: професор Матвієнко Л.П., доцент Соболєва М.Б., професор Клівенко П.І., доценти Овчиннікова Л.Є., Ткаліч Т.І., Верезомська, Дюндіна Н.Л. , на сьогодні кафедру очолює к.е.н., доцент з\н Прокопенко М.М. Кафедра менеджменту забезпечує викладання загальноекономічних і профілюючих дисциплін за відповідними напрямами. Перший набір студентів зі спеціалізації "Менеджмент" відбувся у 1993 році, а у 1998 році уперше було здійснено випуск студентів V курсу – спеціалістів з менеджменту у невиробничій сфері у кількості 29 осіб. У 1999-2000 рр. контингент студентів спеціальності "Менеджмент організацій" за денною і заочною формою навчання склав 526 осіб. За роки існування кафедри відповідно до змін попиту на ринку праці збільшилась кількість спеціалізацій. Наші випускники користуються попитом відповідно до отриманого диплому. Вони працюють у державних установах, у банках, податкових інспекціях, на підприємствах різних форм власності, створюють приватні туристичні фірми в Україні і за кордоном, працюють у сфері надання різноманітних послуг у готелях, ресторанах та інших структурах даного профілю. Працівники кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію: працюють над кандидатськими і докторськими дисертаціями, удосконалюють методичне забезпечення курсів, які викладають, беруть участь у конференціях, публікують наукові статті.

 

 

Методична допомога студентам:

- питання з дисципліни «Інноваційні технології в туризмі» (скачать).

питання з дисципліни «Інноваційні технології в готельному бізнесі» (скачать).

питання з дисципліни «Інноваційний менеджмент» (скачать).

питання з дисципліни «Інвестування» (скачать).

питання з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (скачать).

питання з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (скачать).

питання з дисципліни «Фінансовий аналіз» (скачать).

питання з дисципліни «Управління якістю туристичних послуг» (скачать).

питання з дисципліни «Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві (в т.ч. стандартизація, сертифікація, метрологія)» (скачать).  

питання з дисципліни «Управління розвитком туризму» (скачать).  

питання з дисципліни «Управління проектами» (скачать).  

питання з дисципліни «Управління потенціалом підприемства» (скачать).  

питання з дисципліни «» (скачать).  

питання з дисципліни «» (скачать).  

питання з дисципліни «» (скачать).  

питання з дисципліни «» (скачать).  

питання з дисципліни «» (скачать).  

питання з дисципліни «» (скачать).  

питання з дисципліни «» (скачать).  

 

Факультет мистецтв

Науково - педагогічний склад кафедри менеджменту

ОБОЗНА Альона Олексіївна – завідувач кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, к.е.н., доцент з/н, закінчила у 2006 році ПВНЗ «Європейський університет», Миколаївська філія, за спеціальністю «Банківська справа» та здобула кваліфікацію спеціаліста з банківської справи. У 2013р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук із спеціальності економіка та управління національним господарством. Обозна А.О. прийняла участь в багатьох науково – практичних конференціях. Обозна А.О. активно займається науковою роботою, нагороджена подяками обласної державної адміністрації та обласної ради за вклад в науку. На кафедрі викладає: міжнародні розрахунки, організація виробництва, інвестування, інноваційні технології в готельному бізнесі, ринки фінансових послуг.
ПІНЧУК Анна Сергіївна – к.е.н., доцент з/н, закінчила у 2009 році Миколаївський державний аграрний університет (нині – Миколаївський національний аграрний університет), за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію спеціаліста з обліку і аудиту. У 2012р. захистила дисертаційну роботу. В 2013р. присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук із спеціальності економіка та управління національним господарством. Пінчук А.С прийняла участь в багатьох науково – практичних конференціях. Пінчук А.С. активно займається науковою роботою, є автором 5 наукових статей, розробляє та впроваджує в навчальний процес методичні рекомендації, нагороджена подякою обласної ради за вклад в науку як молодий вчений. На кафедрі викладає: управління персоналом, економіку туризму, фінансовий аналіз, бухгалтерський облік, інноваційний менеджмент.
БОНДАРЧУК – ЧУГІНА Ірина Юріївна –доцент, кандидат історичних наук з спеціальності – теорія та історія культури. Фахівець в галузі історико –культурних аспектів туризму. В 1988 р. закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Белінського за спеціальністю “Історія та іноземна мова”. В 2007 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. В 2010 р. закінчила докторантуру Київського національного університету культури і мистецтв Коло наукових інтересів становить проблеми менеджменту сучасного туризму, регіонального туризму та управління розвитком державного туризму, екскурсологія. Автор понад 20 наукових праць. На кафедрі викладає: туроперейтинг, екскурсологію, управління розвитком туризму, управління якістю туристичних послуг.
ОГІЄНКО Микола Миколайович –к.т.н., доцент з/н. У 1997 році закінчив Миколаївський політехнічний технікум. В 2002 році закінчив Миколаївську ДАА. З 2001 року займався науковою діяльністю, результати якої опубліковано у більше 50 статей в наукових збірках, а також отримано 6 патентів України. В 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. З 2013 року працює на кафедрі менеджменту і бізнесу. На кафедрі викладає наступні дисципліни: Ціноутворення в підприємствах туризму, Стандартизація, сертифікація, метрологія, Інноваційні технології в ресторанному господарстві, Управління проектами, Арт – менеджмент, Інноваційні технології в готельному господарстві, Інвестиційний менеджмент, Міжнародні розрахунки, Економіка праці й соціально – трудові розрахунки, Управління витратами.
ЄФІМОВА Юлія Юріївна –старший лаборант кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.