Кафедра Культурології

     Обравши кафедру культурно-дозвіллєвої діяльності ти матимеш змогу отримати безцінний досвід та знання. На даний момент це єдина кафедра в Україні, яка готує спеціалістів вищої кваліфікації: режисера естради та масових свят.

 

 Студенти кафедри вивчають історію театру, естради, масових свят та театралізованих вистав, навчаються грамотно використовувати музику, сценографію та інші образотворчі засоби на сценічному майданчику, дізнаються, як успішно презентувати свої роботи та формувати себе як творчу особистість.

  За час навчання студенти засвоюють закони режисури естради та масових свят, здобувають практичні навички майстерності актора та сценариста завдяки таким дисциплінам як сценічний рух та пластика, танець, вокал, сценічна мова, які стають невід’ємною частиною їх фахової підготовки та філософії життя.

Студенти також знайомляться з роботою кращих культурних центрів міста: театрами, музеями, кіноконцертними залами, парками культури та відпочинку, палацами культури. Вони активно впроваджують в життя нові естрадні форми, відроджують традиційні народні обряди, організовують та проводять різноманітні види естрадних тематичних театралізованих вечорів, концертів, розробляють розважально – ігрові, конкурсні та шоу – програми.

Ряд випускників очолюють обласні управління, районні й міські відділи культури, очолюють науково – методичні центри, палаци культури; стали організаторами і режисерами естради та масових свят. 

В період виробничої практики на старших курсах студенти реалізовують творчі задуми своїх дипломних робіт на провідних сценах та майданчиках міста.

Викладачі та студенти кафедри беруть безпосередню участь в проведенні масштабних акцій, церемоній нагородження, міжнародних, всеукраїнських конкурсів та фестивалів, фольклорних свят та обрядів, театралізованих вечорів та концертів відомих діячів мистецтв на різноманітних площадках міста та за його межами. 

Крім цього студенти цієї кафедри можуть отримати додаткову спеціалізацію режисера та актора драматичного театру. 

Випускники кафедри працюють режисерами, акторами, директорами державних обласних та міських професійних театрів, режисерами кіно і телебачення, артистами та директорами філармоній, продюсерами, завідуючими відділами культури держадміністрацій, режисерами та акторами дитячих та лялькових театрів. 

Стратегічною метою навчального та наукового процесу кафедри є формування нової глибоко освіченої, висококультурної, професійно озброєної генерації діячів культури та мистецтва, фахівців у сфері театрального мистецтва та народної творчості. 

Сучасні підходи кафедри до проблем навчально – виховного процесу у вищій школі орієнтовані на формування творчої особистості, здатної до самостійного творчого мислення, до самостійного пошуку шляхів вирішення складних творчих завдань, на пошук ефективних умов, які забезпечують продуктивність виховної системи вузу як відкритого взаємодіючого організму, спрямованого на розгляд особистості як динамічного утворення, її просторово – часових взаємозв’язків з навколишнім світом, як джерела суб’єктивності у її вищому прояві – творчості.

Великого значення ця проблема набуває в підготовці режисерів та акторів як митців, спроможних здійснювати поліфункціональну творчу діяльність в театральному колективі. Тому особлива увага в навчальному процесі кафедри приділяється комплексному вихованню сучасних фахівців. Високий культурний та інтелектуальний рівень, знання та розуміння специфічних суміжних мистецтв, поглиблене теоретичне та практичне опанування образними засобами сценічної виразності, виховання у майбутніх режисерів і акторів жаги до творчого пошуку, до засвоєння школи реалістичного мистецтва та експериментальних методів сценічного відтворення реальної дійсності, до пошуку новітніх засобів театральної виразності, бездоганний смак, вміння аналізувати події навколишнього життя – все це є елементами формування майбутнього митця – випускника кафедри театрального мистецтва. 

Подальше удосконалення нових форм навчання режисурі та майстерності актора на кафедрі пов’язано з розробкою та уточненням навчальних планів і програм, які передбачають впровадження інноваційних педагогічних технологій та новітніх методик, пов’язаних з експериментальними шляхами розвитку вітчизняної режисури та акторського мистецтва. 

Професійні навички, які набувають студенти кафедри в процесі навчання перевіряються під час творчих показів з режисерської та акторської майстерності протягом кожного семестру. Студенти мають послідовно продемонструвати вміння і навички поєднання в цілісний мистецький твір всіх компонентів театрального мистецтва: режисуру, акторську гру, сценографію, музику, пластику, танець, світло, костюм, грим тощо. 

 

Кафедра культурно-дозвіллєвої діяльності у своїй навчальній, науковій та педагогічній діяльності концентрується на посиленні уваги до формування творчої особистості майбутніх режисерів і акторів. Цей об’єктивний творчий процес в роботі кафедри виявляє сучасні підходи до формування творчої особистості, творчої діяльності та творчого самовираження студентів. 

 

 

 

Методична допомога студентам:

Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни: "Індустрія дозвілля і розваг"  (скачати)  

Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни: "Організація масових свят" (скачати)

Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни: "Організація діяльності закладів культури" (скачати)

Методичні вказівки (зразок) (скачати)

 

Науково-методична робота кафедри (семінари, конференції, творчі зустрічі, концерти) 

 

 

Факультет мистецтв

Науково-педагогічний склад кафедри культурно-дозвіллєвої діяльності

МОЗГОВИЙ Віктор Леонідович –завідувач кафедри культурології, доктор педагогічних наук, доцент, лауреат премії ім. Миколи Аркаса в номінації „Народна творчість і художня самодіяльність” (Миколаїв, 2012 р.), за результатами конкурсу „Лідерів Миколаївських аматорських театрів” визнаний „Корифеєм аматорських театрів сьогодення” (Миколаїв, 2012 р.). Автор сценаріїв, режисер, художній керівник музичних вистав: „Город мастеров или история о необыкновенной любви” (2003 р.); „Лабиринты любви” (2004 р.); „Новый день Эгипта” (2005 р.); „Преданья старины глубокой” (2008 р.); „Terra-счастливая” (2010 р.); „Райтер… город… мечта” (2012 р.). Має більше 20 років педагогічного стажу. Досліджує проблему синтезу театрального та педагогічного мистецва. Опублікував понад 30 статей у наукових і фахових виданнях, що стосуються проблеми підготовки майбутніх учителів до режисури педагогічної дії. Автор монографії „Режиссура педагогічної дії: теоретичний і методичний аспекти” (2014 р.) та навчально-методичного посібника „Практикум із режисури педагогічної дії” (2014 р.).
ЧЕБОТАЄВА Ольга Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент. В 1977р. закінчила Сімферопольський державний університет ім.. М.В.Фрунзе за спеціальністю «Історія». В 1988р. захистила кандидатську дисертацію для здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Викладає дисципліни: «Історія зарубіжної культури», «Культурологія». «Сучасна українська та зарубіжна культура», «Актуальні проблеми культурології» та інші.
ФЕДОТОВА Наталія Вікторівна - заслужений працівник культури України, доцент.
АКМАНОВ Денис Олександрович –доцент за наказом. Закінчив Київський державний інститут культури (фах: керівник театрального колективу) з 1993 року працює викладачем, з 1998 – старшим викладачем Миколаївської філії Київського національного університету культури та мистецтв. З 2003 року – художній керівник Обласного палацу культури, з 2005 року – заступник директора по роботі з художніми колективами. Нагороджений Почесною відзнакою Міністерства культури України «За досягнення в розвитку культури та мистецтв», грамотою  Міністерства культури та туризму України.У 2009 році присвоєно Почесне звання «Заслужений працівник культури України». Виколадає дисципліни «Режисура та акторська майстерність», «Сценарна майстерність».
 ПУТІЛОВСЬКА Наталя Борисівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри культурології Миколаївського філіалу Київського національного університету культури і мистецтв. Має багаторічний досвід роботи зі студентами та викладання в вищому навчальному закладі, успішно займається наукового роботою. 
Сфера наукових інтересів: студентська молодь і проблеми виховання її моральної та інтелектуальної свідомості; система професійно-педагогічної підготовки майбутнього культуролога, організатора культурно-дозвіллєвої діяльності; дослідження особливостей впливу середовища на розвиток і формування особистості, що розвивається. Автор трьох підручників та навчально-методичних посібників, більше 20-ти методичних матеріалів, 60-ти статей та інших публікацій із даного напрямку.
КАЛІНІНА Лариса Анатоліївна –кандидат педагогічних наук, доцент з\н кафедри культурології. Закінчила Миколаївське училище культури за спеціальністю «Режисер самодіяльного театру», режисерський факультет Харківського інституту мистецтв ім. І. П. Котляревського, за спеціальністю режисер театру. У 1998 р закінчила аспірантуру Київського національного університету культури і мистецтв. У 2007 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: «Розвиток естетичного смаку молодших школярів засобами театрально-сценічної діяльності» 13. 00. 06. - теорія, методика і організація культурно-просвітницької діяльності. В системі вищої освіти працює з 1989 року; є дійсним членом Західно Европейської асоціації арт-терапевтів (Софія, Болгарія). Коло наукових інтересів: творчий розвиток особистості, впровадження інноваційних креативних технології в навчальний процес, використання театрального мистецтва як засобу творчого розвитку та соціалізації особистості.
ОРЛОВА Олена В’ячеславівна –
кандидат культурології, ст. викладач. У 1998 році закінчила Херсонський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Англійська та німецька мова» та здобула кваліфікацію вчителя англійської та німецької мови. Там же у 1999 році отримала повну вищу освіту за спеціальністю «ПМСО. Англійська мова та зарубіжна література» та здобула кваліфікацію магістра англійської мови та зарубіжної літератури. У 2004 році закінчила «Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна”», за спеціальністю «Переклад», здобула кваліфікацію спеціаліст філології, перекладач з іноземної мови (англійська, німецька мови). У 2009 році у цьому ж навчальному закладі здобула кваліфікацію магістра з перекладу, перекладача з англійської та німецької мов. Має стаж перекладацької діяльності понад 10 років, зокрема, працювала перекладачем в Миколаївський регіональній торгово-промисловій палаті (1998-2002). У 2012 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 26.00.02 –світова культура і  міжнародні культурні зв’язки, на тему: «Туризм в контексті аксіологічної проблематики культури». Проходила стажування на кафедрах теорії і практики перекладу Київського національного університету імені Тараса Шевченко (2001 р.) та МДУ ім. В.О. Сухомлинського (2007 р.), Луганського інституту культури і мистецтв (2008 р.). Брала активну участь у проекті за підтримки Британської ради в Україні «Розробка програми та навчальних матеріалів для студентів спеціальності «Туризм»» (2010-2011 рр.); Міжнародному культурно-освітньому проекті «Культурно-освітній візит до Європи: Львів-Ополе-Дрезден-Париж-Прага-Краків» (грудень 2015 р.). Коло наукових інтересів – культурологія, лінгвокультурологія, переклад, лінгвокраїнознавство, проблеми перекладності та неперекладності в контексті сучасної мовної картини світу. Має понад 20 наукових та навчально-методичних публікацій, одноосібних та в співавторстві, в тому числі навчально-методичні посібники: «Шлях до майстерності перекладу», «Складання та переклад ділової документації» та ін. Викладає дисципліни: «Індустрія дозвілля і розваг», «Рекреаційний менеджмент», «Туристична індустрія», «Англійська мова (за професійним спрямуванням)», «Друга іноземна мова (німецька)». 
 ВИНОКУРОВА Світлана Петрівна – старший лаборант кафедри культурології.