Головна

dizain tvorche2

                                                                                                       Всі новини

 

  НОВИНИ


Провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти Київський національний університет культури і мистецтв здійснює відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 02 червня 2017 року № 116-л «Про переоформлення ліцензій».

Правила прийому до Київського національного університету культури і мистецтв (далі – Правила прийому) розроблені Приймальною комісією Київського національного університету культури і мистецтв (далі – Приймальна комісія) відповідно до законодавства України, у тому числі до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році (далі – Умови прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти», зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1397/31265 та затверджені Вченою радою Київського національного університету культури і мистецтв (Протокол № 16 від 28 грудня 2017 року).

Правила прийому діють протягом календарного року.

 

І. Загальні положення

1.1. Заклад вищої освіти Київський національний університет культури і мистецтв оголошує прийом для здобуття вищої освіти за ступенями бакалавра, магістра, доктора філософії в межах ліцензованого обсягу відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти, виданого в порядку, установленому законодавством та на підставі затверджених Правил прийому, у тому числі і у відокремлених структурних підрозділах:

Відокремлений підрозділ „Дніпровський факультет Київського національного університету культури і мистецтв”;

Відокремлений підрозділ „Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв”;

Відокремлений підрозділ „Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв” (див. додаток  1 (таблиця 1) до Правил прийому).

1.2. Прийом до Київського національного університету культури і мистецтв здійснюється на конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування.

1.3. Організацію прийому вступників до Київського національного університету культури і мистецтв здійснює Приймальна комісія (відбіркова комісія – для відокремлених структурних підрозділів), склад якої затверджується наказом керівника Київського національного університету культури і мистецтв, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про Приймальну комісію Київського національного університету культури і мистецтв, затвердженим Вченою радою університету відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про Приймальну комісію оприлюднюється на веб-сайті КНУКіМ.

Керівник Київського національного університету культури і мистецтв забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов прийому, цих Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи Приймальної комісії.

Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу керівника Київського національного університету культури і мистецтв та/або виконання процедур вступної кампанії.

Усі питання, пов’язані з прийомом до Київського національного університету культури і мистецтв, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах Приймальної комісії і на офіційному веб-сайті КНУКіМ в день прийняття або не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.

1.4. Іногородні студенти денної форми навчання за поданням факультетів університету забезпечуються гуртожитком. Поселення вступників та студентів до гуртожитку здійснюється відповідно до затвердженого у Київському національному університеті культури і мистецтв Положення про студентський гуртожиток.

1.5. У 2018 році прийом вступників для здобуття вищої освіти ступеня молодшого бакалавра не проводиться.

1.6. У цих Правилах прийому терміни вживаються в таких значеннях:

1) адресне розміщення державного замовлення – надання вступнику рекомендації до зарахування на місця навчання за державним замовленням на підставі здобутого ним більшого (порівняно з іншими вступниками) конкурсного бала за заявою з вищою пріоритетністю;

2) вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття вищої освіти, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів), творчого конкурсу, творчого заліку, фахового випробування, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування, презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень;

вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, результати якого зараховуються до конкурсного бала вступника, або вступника допускається до участі в конкурсному відборі або до інших конкурсних випробувань;

єдине фахове вступне випробування – форма вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання;

єдиний вступний іспит – форма вступного випробування з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання;

конкурсний предмет – навчальний предмет (дисципліна), рівень навчальних досягнень з якого (якої) враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання до закладу вищої освіти;

презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень – форма вступного випробування, що може бути передбачена при вступі для здобуття освітнього ступеня доктора філософії, яка полягає в заслуховуванні та обговоренні наукового повідомлення вступника;

співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів)) і мотивованості вступника, за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;

творчий залік – форма вступного випробування, яка передбачає визначення достатності рівня творчих та/або фізичних здібностей вступника для участі в конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію у випадках, передбачених Переліком конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти;

творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу для здобуття ступеня бакалавра, яка передбачає перевірку та оцінювання творчих та/або фізичних здібностей вступника (у тому числі здобутої раніше професійної підготовки), необхідних для здобуття вищої освіти за спеціальністю, яка включена до Переліку спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки від 13 жовтня 2017 року № 1378). Результат творчого конкурсу оцінюється за шкалою, визначеною Умовами прийому та цими Правилами прийому;

фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста/спеціаліста (або такого, що здобувається), яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей;

3) єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система, функціями якої є збір, верифікація, оброблення, зберігання та захист інформації про систему освіти. Під час прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році програмні засоби Єдиної бази забезпечують можливість подачі (реєстрації) та розгляду заяв вступників про допуск до участі в конкурсному відборі до закладів вищої освіти, формування рейтингових списків вступників, списків вступників, рекомендованих до зарахування до закладів вищої освіти, адресного розміщення державного замовлення для прийому вступників на здобуття вищої освіти та наказів про зарахування на навчання до закладів вищої освіти у порядку та строки, передбачені Умовами прийому та цими Правилами прийому;

4) конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів та (в разі їх використання) пріоритетностей заяв вступників для здобуття вищої освіти (на конкурсній основі);

вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію до закладу вищої освіти;

конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, яка обраховується за результатами вступних випробувань та іншими показниками з точністю до 0,001 відповідно до Умов прийому та цих Правил прийому;

пріоритетність – визначена вступником під час подання заяв черговість (де 1 є найвищою пріоритетністю) їх розгляду при адресному розміщенні державного замовлення; заклад вищої освіти в Правилах прийому може передбачати встановлення локальних пріоритетностей для вступу на основі здобутого раніше освітнього ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня;

5) конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція закладу вищої освіти (відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти, структурного підрозділу закладу вищої освіти, який знаходиться в іншому населеному пункті, аніж місцезнаходження закладу вищої освіти) щодо кількості місць для прийому вступників на певний рівень вищої освіти, спеціальність (напрям підготовки, спеціалізацію, освітню програму, одну або декілька нозологій, мов, один або декілька музичних інструментів тощо в межах спеціальності), форму навчання, курс, строк навчання, на основі здобутого освітнього рівня або ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня). Розрізняють відкриті, закриті (фіксовані) та небюджетні конкурсні пропозиції. Відкриті конкурсні пропозиції можуть входити в широку конкурсну пропозицію;

відкрита конкурсна пропозиція (відкритий конкурс) – конкурсна пропозиція, для якої кількість місць для навчання за державним замовленням визначається при адресному розміщенні державного замовлення в межах між кваліфікаційним мінімумом та максимальним обсягом державного замовлення або дорівнює нулю в разі неможливості сформувати кваліфікаційний мінімум державного замовлення;

закрита (фіксована) конкурсна пропозиція (закритий або фіксований конкурс) – конкурсна пропозиція із заздалегідь визначеною кількістю місць для навчання за державним замовленням (загальний обсяг державного замовлення);

кваліфікаційний мінімум державного замовлення – мінімальна кількість вступників, яка може бути рекомендована на відкриту конкурсну пропозицію при адресному розміщенні державного замовлення для відкриття набору на неї (тільки для спеціальностей, які входять до Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка);

максимальний обсяг державного замовлення – максимальна кількість вступників на відкриту конкурсну пропозицію, яка може бути рекомендована для зарахування на місця державного замовлення;

небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за державним або регіональним замовленням;

широка конкурсна пропозиція (широкий конкурс) – сукупність відкритих конкурсних пропозицій, яка складає спільну пропозицію державними закладами вищої освіти широкого обсягу державного замовлення для прийому вступників на місця навчання за державним замовленням на певну галузь, спеціальність (спеціалізацію) та форму навчання. Відкрита конкурсна пропозиція може входити лише до однієї широкої конкурсної пропозиції;

широкий обсяг (суперобсяг) державного замовлення – кількість місць на відкриті конкурсні пропозиції, які складають широку конкурсну пропозицію, на які може бути надано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення;

6) право на зарахування за квотами – право вступника, щодо зарахування на навчання до закладу вищої освіти за квотою-1, квотою-2 та квотою-3, квотою для іноземців, що реалізується відповідно до Умов прийому та цих Правил прийому;

квота-1 – визначена частина максимального обсягу державного замовлення (для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу державного замовлення (для закритих (фіксованих) конкурсних пропозицій), яка може бути використана для прийому вступників на основі повної загальної середньої освіти, що мають право на вступ на основі вступних іспитів, крім осіб, які мають право на квоту-2 або вступають відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037 (далі – наказ № 697);

квота-2 – визначена частина максимального обсягу державного замовлення (для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу місць державного замовлення (для закритих (фіксованих) конкурсних пропозицій) в уповноважених закладах вищої освіти, яка може бути використана для прийому вступників на основі повної загальної середньої освіти, що мають право на вступ на основі вступних іспитів відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925 (далі – наказ № 560) (при вступі до Київського національного університету культури і мистецтв не застосовується);

квота-3 – визначена частина регіонального замовлення, яка може бути використана комунальним закладом вищої освіти для прийому на навчання на основі повної загальної середньої освіти осіб, які її здобули в закладах освіти на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (при вступі до Київського національного університету культури і мистецтв не застосовується);

квота для іноземців – визначена частина обсягу місць державного замовлення, яка використовується для прийому вступників з числа:

іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України;

закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця;

іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту;

7) рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до Умов прийому та цих Правил прийому;

8) технічна помилка – помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення відомостей про вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

9) термін «ваучер» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про зайнятість населення»;

10) інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про вищу освіту».

 

ІІ. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти

2.1. Для здобуття ступенів вищої освіти до Київського національного університету культури і мистецтв приймаються:

особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, – для здобуття ступеня бакалавра (див. додаток  5 (таблиця 5)додаток  3 (таблиця 3) до Правил прийому);

особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), – для здобуття ступеня магістра (див. додаток  4 (таблиця 4) до Правил прийому);

особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), – для здобуття ступеня доктора філософії (див. додаток  2  до Правил прийому).

Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю також приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план (див. додаток  3 (таблиця 3) до Правил прийому).

2.2. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, можуть прийматись на другий (третій) курс (див додаток  3 (таблиця 3) до Правил прийому) або на перший курс (зі скороченим строком навчання). Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особи можуть прийматись на перший або старші курси (у тому числі зі скороченим строком навчання) (див додаток  3 (таблиця 3) до Правил прийому).

Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра або раніше здобутого ступеня вищої освіти, які були відраховані або перервали навчання у зв’язку з академічною відпусткою, мають право бути поновленими для завершення навчання за цим самим освітньо-кваліфікаційним рівнем за індивідуальною програмою за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у тому самому або в іншому закладі вищої освіти.

2.3. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на четвертий та наступні курси проводиться за спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, сформовані Київським національним університетом культури і мистецтв.

2.4. Особливості прийому на навчання до закладів вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, визначаються наказом № 560.

2.5. Особливості прийому до закладів вищої освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або які переселилися з неї після 01 січня 2018 року, визначаються наказом № 697.

 

ІІІ. Джерела фінансування здобуття вищої освіти

3.1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти у Київському національному університеті культури і мистецтв здійснюється:

за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);

за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється відповідно до Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 року № 916;

за ваучерами;

за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за кошти грантів, які отримав заклад вищої освіти на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних закладах вищої освіти на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

3.3. Особа може вступити до закладу вищої освіти для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала відповідного додатка до диплома. Фінансування навчання за кошти державного замовлення здійснюється в межах нормативного строку навчання за основним навчальним планом.

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на другий або старші курси або на перший курс за скороченим строком навчання, можуть зараховуватись за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність.

3.4. Громадяни України, які не завершили навчання за державним або регіональним замовленням за певним ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти в державних і комунальних закладах вищої освіти за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

3.5. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у Київському національному університеті культури і мистецтв:

якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом;

якщо вони мають направлення на навчання, видане державним замовником відповідно до законодавства.

3.6. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

3.7. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти за умови здобуття тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету.

Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки, рівнями, ступенями) за кошти державного або місцевого бюджетів.

 

ІV. Обсяги прийому та обсяги державного замовлення

4.1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для кожного рівня вищої освіти та спеціальності. Прийом на навчання на другий та наступні курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття вищої освіти для кожного рівня вищої освіти та спеціальності обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

4.2. Прийом на навчання за державним замовленням здійснюється на спеціальності та форми навчання відповідно, за якими воно сформовано Кабінетом Міністрів України. Міністерство освіти і науки України, інші державні замовники визначають з окремих спеціальностей переліки предметних спеціальностей та спеціалізацій, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення, відповідно до Переліку наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення (додаток 3 Умов прийому). Прийом на навчання за державним замовленням можуть здійснювати заклади вищої освіти, які здобули ліцензію за відповідним ступенем та спеціальністю не пізніше 31 грудня 2017 року.

Прийом на навчання за державним замовленням для здобуття ступенів магістра та доктора філософії у відокремлених структурних підрозділах закладів вищої освіти та структурних підрозділах закладів вищої освіти, які знаходяться в іншому населеному пункті, аніж місцезнаходження закладу вищої освіти, не проводиться.

4.3. Обсяг прийому за державним замовленням на основі повної загальної середньої освіти за галузями знань 14 «Електрична інженерія», 17 «Електроніка та телекомунікації» та 23 «Соціальна робота», спеціальностями (предметними спеціальностями, спеціалізаціями) інших галузей знань, а також для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного ступеня спеціаліста) за спеціальністю 081 «Право», крім випадків, передбачених у пункті 4.4 цього розділу, визначається загалом для всіх виконавців державного замовлення, що є у сфері управління державного замовника, окремо за формами навчання, а його розподіл між конкурсними пропозиціями закладів вищої освіти здійснюється з використанням адресного розміщення державного замовлення.

В усіх інших випадках розподіл обсягу прийому за державним та регіональним замовленням між закладами вищої освіти здійснюється державними (регіональними) замовниками за спеціальностями (предметними спеціальностями, спеціалізаціями) та формами навчання, а його розподіл між закритими (фіксованими) конкурсними пропозиціями заклади вищої освіти здійснюють самостійно.

4.4. Обсяг прийому за державним замовленням на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», 022 «Дизайн», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» визначається державними замовниками закладу вищої освіти та кожної форми навчання, а його розподіл між закритими (фіксованими) конкурсними пропозиціями заклади вищої освіти здійснюють самостійно.

4.5. Обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на закриті (фіксовані) та відкриті конкурсні пропозиції визначається Київським національним університетом культури і мистецтв у межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами навчання та загальним (максимальним) обсягом державного замовлення. Цей обсяг може корегуватись з урахуванням фактично отриманого державного замовлення.

Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається Київським національним університетом культури і мистецтв у межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами навчання.

4.6. Загальний обсяг державного замовлення для закритих (фіксованих) конкурсних пропозицій, максимальний обсяг державного замовлення та кваліфікаційний мінімум державного замовлення для відкритих конкурсних пропозицій, обсяги квоти-1, квоти для іноземців для закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозицій, обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції, обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції оприлюднюється на офіційному веб-сайті КНУКіМ та визначається в Правилах прийому (після отримання необхідної інформації від державного замовника).

 

 V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

5.1. Під час вступної кампанії Приймальна комісія Київського національного університету культури і мистецтв працює з 8.00 до 20.00 без вихідних.

5.2. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формою навчання реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів, прийом заяв і документів, передбачених розділом VІ Умов прийому та цих Правил прийому, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників, крім випадків, передбачених пунктом 14.5 розділу XІV цих Правил прийому, проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії денна форма навчання навчання без відриву від виробництва
Реєстрація електронних кабінетів, завантаження необхідних документів

02 липня – до 1800 

25 липня 2018 року

Початок прийому заяв та документів, передбачених розділом VІ Умов прийому цих Правил прийому 12 липня 2018 року
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів, що проводить Київський національний університет культури і мистецтв о 1800

 

20 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО о 1800

 

26 липня 2018 року

Строки проведення Київським національним університетом культури і мистецтв співбесід 21 липня – 23 липня 2018 року
Строки проведення Київським національним університетом культури і мистецтв вступних випробувань 21 липня – 26 липня 2018 року
Строки проведення Київським національним університетом культури і мистецтв творчих конкурсів 21 липня – 26 липня 2018 року
Термін оприлюднення рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди не пізніше 1200

 

24 липня 2018 року

Закінчення строків виконання вимог вступниками, рекомендованими до зарахування за результатами співбесіди* за державним замовленням:

 до 1800 

25 липня 2018 року

Терміни зарахування вступників за результатами співбесіди за державним замовленням:

 – не пізніше 1200 

26 липня 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів (у т.ч. за квотою-1) не пізніше

 01 серпня 2018 року

Закінчення строків виконання вимог вступниками, рекомендованими до зарахування за державним замовленням:

 до 1800 

06 серпня 2018 року

 

за кошти фізичних та юридичних осіб:

до 1800 

09 серпня 2018 року

Терміни зарахування вступників за державним замовленням:

 

– не пізніше 1200 07 серпня 2018 року

 

за кошти фізичних та юридичних осіб:

– не пізніше 10 серпня 2018 року

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (відповідно до Умов прийому та цих Правил прийому) не пізніше 18 серпня 2018 року

 

Вступники, які отримали рекомендації, до зарахування за результатами співбесіди, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18.00 години 25 липня, а також подати письмову заяву про анулювання заяв на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 26 липня. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення анулюються впродовж 26 липня.

5.3. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб визначаються Правилами прийому та наведені у пункті 5.2 цього розділу.

5.4. Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (на основі раніше здобутих освітніх (освітньо-кваліфікаційних) рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра) прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Київський національний університет культури і мистецтв, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня бакалавра за скороченими програмами, проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної компанії денна форма навчання навчання без відриву від виробництва
 

 

Початок прийому заяв та документів

 

12 липня 2018 року
 

 

Закінчення прийому заяв та документів

 

о 1800  

24 липня 2018 року

Строки проведення вступних випробувань

 

 

 

 

25 липня – 31 липня 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 1200

 

03 серпня 2018 року

Закінчення строків виконання вимог вступниками, рекомендованими до зарахування

о 1800 

07 серпня 2017 року

 

 

Терміни зарахування вступників

 

не пізніше 1200 

08 серпня 2018 року

 

5.5. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами навчання, крім спеціальностей галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 08 «Право», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні відносини», на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста прийом заяв та документів, фахові випробування, що проводить Київський національний університет культури і мистецтв, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної компанії денна форма навчання навчання без відриву від виробництва
 

 

Початок прийому заяв та документів

 

02 липня 2018 року
 

 

Закінчення прийому заяв та документів

 

о 1800  

26 липня 2018 року

Строки проведення фахових випробувань та вступних екзаменів 27 липня – 05 серпня 2018 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 06 серпня 2018 року
Закінчення строків виконання вимог вступниками, рекомендованими до зарахування за державним замовленням:

 о 1800 

10 серпня 2018 року

 

за кошти фізичних та юридичних осіб:

о 1800 

15 серпня 2018 року

Терміни зарахування вступників за державним замовленням:

 

– не пізніше 11 серпня 2018 року;

 

за кошти фізичних та юридичних осіб:

– не пізніше 16 серпня 2018 року

 

5.6. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні відносини» за всіма формами навчання обов’язковим є подання до Приймальної комісії результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови. Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови; складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки); прийом заяв і документів, передбачених розділом VІ Умов прийому та цих Правил прийому; фахові випробування, що проводить Київський національний університет культури і мистецтв, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної компанії денна форма навчання навчання без відриву від виробництва
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

14 травня – до 1800 

05 червня 2018 року

Строки проведення Київським національним університетом культури і мистецтв додаткових вступних випробувань 14 травня – 31 травня 2018 року
 

 

Початок прийому заяв та документів

 

02 липня 2018 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі відповідних вступних іспитів

о 1800  

09 липня 2018 року

 

 

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування

о 1800  

26 липня 2018 року

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови* 11 липня 2018 року
Строки проведення відповідного вступного іспиту з іноземної мови у КНУКіМ для вступників, визначених у пункті 14 розділу VІІІ Умов прийому 11 липня 2018 року
Строки проведення фахових вступних випробувань 02 липня – 29 липня 2018 року
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням до 13 серпня 2018 року
Закінчення строків виконання вимог Правил прийому вступниками, рекомендованими до зарахування за державним замовленням:

 

о 1800 

18 серпня 2018 року

 

за кошти фізичних та юридичних осіб:

о 1800  

22 серпня 2018 року

Термін зарахування вступників за державним замовленням:

 

– до 1200 

20 серпня 2018 року;

 

за кошти фізичних та юридичних осіб:

– не пізніше 23 серпня 2018 року

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (відповідно до Умов прийому) не пізніше 28 серпня 2018 року

 

* Додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти.

5.7. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» за всіма формами навчання на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста обов’язковим є подання до Приймальної комісії результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей. Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування; реєстрація електронних кабінетів; складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки); прийом заяв і документів, передбачених розділом VІ Умов прийому та цих Правил прийому; відповідні вступні іспити, що проводить Київський національний університет культури і мистецтв у випадках визначеними Умовами прийому і цими Правилами прийому; конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної компанії денна форма навчання навчання без відриву від виробництва
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

14 травня – до 1800 

05 червня 2018 року

Реєстрація електронних кабінетів вступників

14 травня – до 2400 

05 червня 2018 року

Строки проведення Київським національним університетом культури і мистецтв додаткових вступних випробувань 14 травня – 31 травня 2018 року
 

 

Початок прийому заяв та документів

 

02 липня 2018 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі відповідних вступних іспитів о 1800  09 липня 2018 року
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування

о 1800  

26 липня 2018 року

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови* 11 липня 2018 року
Строки проведення відповідного вступного іспиту з іноземної мови у КНУКіМ для вступників, визначених у пункті 14 розділу VІІІ Умов прийому

 

 

11 липня 2018 року
Основна сесія єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей* 13 липня 2018 року
Строки проведення відповідного фахового вступного іспиту з права та загальних навчальних правничих компетентностей у КНУКіМ для вступників, визначених у пункті 14 розділу VІІІ Умов прийому 13 липня 2018 року
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням до 13 серпня 2018 року
Закінчення строків виконання вимог Правил прийому вступниками, рекомендованими до зарахування за державним замовленням:

 

о 1800 

18 серпня 2018 року

 

за кошти фізичних та юридичних осіб:

о 1800  

22 серпня 2018 року

Термін зарахування вступників за державним замовленням:

 

– до 1800 

20 серпня 2018 року;

 

за кошти фізичних та юридичних осіб:

– не пізніше 23 серпня 2018 року

Переведення на вакантні місця державного, замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (відповідно до Умов прийому) не пізніше 28 серпня 2018 року

 

* Додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти.

5.8. Порядок реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування, порядок їх організації та проведення визначається Міністерством освіти і науки України.

5.9. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами навчання за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 08 «Право», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні відносини» на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, додаткові строки* прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб визначаються Правилами прийому і проводяться в такий період:

 

Етапи вступної компанії денна форма навчання навчання без відриву від виробництва
 

 

Початок прийому заяв та документів

 

03 вересня 2018 року
 

 

Закінчення прийому заяв та документів

 

о 1800  

10 вересня 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 11 вересня 2018 року
Закінчення строків виконання вимог вступниками, рекомендованими до зарахування

о 1800 

14 вересня 2018 року

 

 

Терміни зарахування вступників

 

 

 

15 вересня 2018 року

 

* Під час додаткового прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб використовуються результати єдиного фахового вступного випробування та/або єдиного вступного іспиту отримані в порядку, передбаченому в пунктах 5.6–5.8 цього розділу.

5.10. Строки вступної кампанії на навчання на основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю визначаються Правилами прийому і наведені у пункті 5.4 цього розділу.

Порядок та строки вступної кампанії для осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за іншою формою навчання в Київському національному університеті культури і мистецтв визначаються Правилами прийому і наведені у пункті 5.4 цього розділу.

 

VІ. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Київського національного університету культури і мистецтв

6.1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви:

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

для реалізації права на вступ за співбесідою, іспитами та/або квотою-1, квотою-2 відповідно до Умов прийому та цих Правил прийому;

за наявності розбіжностей у прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в його документах;

у разі подання іноземного документа про освіту;

у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

у разі відсутності в Єдиній базі відомостей про документи про середню або вищу освіту, які є підставою для допуску до участі в конкурсі;

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

6.2. Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальністю 081 «Право» за денною та заочною формами навчання подають заяви:

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

для реалізації права на вступ за іспитами відповідно до Умов прийому та цих Правил прийому;

за наявності розбіжностей у прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в його документах;

у разі подання іноземного документа про здобутий ступінь вищої освіти;

у разі подання документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), відомості про який відсутні в Єдиній базі (документ, виданий до запровадження реєстрації документів про вищу освіту в Єдиній базі, документ, виданий вищим військовим навчальним закладом (закладом вищої освіти із специфічними умовами навчання), військовим навчальним підрозділом закладу вищої освіти; диплом про перепідготовку тощо);

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

6.3. Інші категорії вступників, крім зазначених у пунктах 6.1, 6.2 цього розділу, подають заяви тільки в паперовій формі.

6.4. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається Приймальною комісією Київського національного університету культури і мистецтв згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378 (див. додаток  9  до Правил прийому).

Київським національним університетом культури і мистецтв створено консультаційний центр при Приймальній комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до даного консультаційного центру при Приймальній комісії з метою створення електронного кабінету, внесення заяви в електронній формі, завантаження додатка до документа про повну загальну середню освіту, довідки про реєстрацію місця проживання (у разі необхідності), згідно з додатком 13 Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207.

Консультаційний центр при Приймальній комісії розпочинає працювати з 14 травня. Вступники можуть подавати заяви в електронній формі або особисто до консультаційного центру при Приймальній комісії.

6.5. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії Київського національного університету культури і мистецтв. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються уповноваженою особою Приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

6.6. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (напряму підготовки, предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми навчання.

Під час подання заяв на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

«претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням»;

«претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь у конкурсі виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти та вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальністю 081 «Право», що претендують на місця державного або регіонального замовлення за денною або заочною формою навчання, у кожній заяві зазначають її пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники подають окремі заяви.

6.7. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

документа, що посвідчує особу;

військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування (у визначених Умовами прийому та цими Правилами прийому випадках);

документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальністю 081 «Право» (за наявності);

медичну довідку за формою 086-о (оригінал) при вступі на спеціальності: «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», «Хореографія», «Сценічне мистецтво», «Музичне мистецтво», «Готельно-ресторанна справа»;

академічну довідку внутрішнього зразка (для осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за іншою формою навчання в Київському національному університеті культури і мистецтв);

довідку (про навчання) із закладу вищої освіти – для осіб, які завершують здобувати ступінь бакалавра за іншою спеціальністю, для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 08 «Право», 24 «Сфера обслуговування» та 29 «Міжнародні відносини» (довідка про навчання подається до Приймальної комісії для проходження додаткових вступних випробувань у період з 14 травня – 31 травня 2018 року).

Для проходження додаткового вступного випробування, особи, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) за іншою спеціальністю, для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 08 «Право», 24 «Сфера обслуговування» та 29 «Міжнародні відносини», пред’являють Приймальній комісії документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього у період з 14 травня – 31 травня 2018 року.

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

6.8. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа, що посвідчує особу;

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування (у визначених Умовами прийому та цими Правилами прийому випадках);

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

копію медичної довідки за формою 086-о при вступі на спеціальності: «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», «Хореографія», «Сценічне мистецтво», «Музичне мистецтво», «Готельно-ресторанна справа»;

академічну довідку внутрішнього зразка (для осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за іншою формою навчання в Київському національному університеті культури і мистецтв).

Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (за наявності).

Для проходження додаткового вступного випробування, особи, які завершують здобувати ступінь бакалавра за іншою спеціальністю, для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 08 «Право», 24 «Сфера обслуговування» та 29 «Міжнародні відносини», подають до Приймальної комісії довідку про навчання у період з 14 травня – 31 травня 2018 року.

Для проходження додаткового вступного випробування, особи, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) за іншою спеціальністю, для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 08 «Право», 24 «Сфера обслуговування» та 29 «Міжнародні відносини», подають до Приймальної комісії копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього у період з 14 травня – 31 травня 2018 року.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

6.9. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти, спеціальних умов для участі в конкурсі за результатами вступних іспитів при вступі на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальністю 081 «Право» подаються вступником особисто при поданні документів у паперовій формі у визначені Умовами прийому та цими Правилами прийому або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють їх реалізацію.

6.10. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 1 розділу Х Умов прийому та у пункті 10.1 розділу Х цих Правил прийому. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють їх реалізацію.

6.11. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією Київського національного університету культури і мистецтв. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

6.12. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти, спеціальних умов для участі в конкурсі за результатами вступних іспитів при вступі на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальністю 081 «Право» та спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

6.13. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Київського національного університету культури і мистецтв протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. У разі порушення з вини закладу освіти встановленого терміну розгляду заяв та документів вступників, реєстрація та розгляд наступних заяв тимчасово припиняється до закінчення опрацювання прострочених заяв та документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті КНУКіМ на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

6.14. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1 фіксуються в заяві вступника та підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

6.15. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована Київським національним університетом культури і мистецтв на підставі рішення Приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у закладах вищої освіти, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

6.16. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

6.17. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти, обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення вченої ради закладу вищої освіти (наукової установи) щодо визнання зазначеного документа у встановленому законодавством порядку.

 

VIІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення

7.1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань:

для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання, творчих заліків, творчих конкурсів, вступних іспитів або співбесіди в передбачених Умовами прийому та цими Правилами прийому випадках (див. додаток  5  (таблиця 5)цих Правил Прийому). У 2018 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року;

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти для вступу за спеціальністю 081 «Право» – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей (з урахуванням додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю); для вступу за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 08 «Право», 24 «Сфера обслуговування» та 29 «Міжнародні відносини» – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань; з інших спеціальностей – у формі іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань (див. додаток  4  (таблиця 4) цих Правил Прийому). У 2018 році приймаються результати єдиного фахового вступного випробування 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, німецької та французької мов. Оцінки з англійської, німецької та французької мов приймаються лише з результатів єдиного вступного іспиту 2018 року;

для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра (на другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – у формі фахових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста (див. додаток  3  (таблиця 3) до Правил прийому);

для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, – у формі фахових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста (див. додаток  3  (таблиця 3) до Правил прийому);

для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за іншою спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготовки), – у формі фахових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома про попередню освіту у межах вакантних місць ліцензованого обсягу (див. додаток  3  (таблиця 3) до Правил прийому).

Київський національний університет культури і мистецтв здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

7.2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Умов прийому та цих Правил прийому.

7.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс бакалавра до Київського національного університету культури і мистецтв, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів, творчих конкурсів) з трьох конкурсних предметів. Перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти визначено в додатку 4 Умов прийому та додатку  5  (таблиця 5) цих Правил Прийому.

Для небюджетних конкурсних пропозицій перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів визначається Київським національним університетом культури і мистецтв та наведений у додатку  5  (таблиця 5) до цих Правил Прийому.

Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифіката 2018 року з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

Якщо для певної конкурсної пропозиції передбачено складання творчого заліку, то особа допускається до конкурсного відбору в разі успішного складання творчого заліку, який проводиться з 01 лютого до дня завершення прийому документів на відповідну конкурсну пропозицію.

7.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра зараховуються:

1) для вступу на спеціальність 081 «Право»:

результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська);

результати єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей, складовими якого є тест з права та тест загальної навчальної правничої компетентності;

2) для вступу на спеціальності галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 24 «Сфера обслуговування» та 29 «Міжнародні відносини»:

результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська);

результати фахового вступного випробування;

3) для вступу за іншими спеціальностями:

результати вступного іспиту з іноземної мови та інших фахових випробувань. (див. додаток  4  (таблиця 4) до Правил прийому).

7.5. Особа може вступити до закладу вищої освіти для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра чи магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутих за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала документа про вищу освіту бакалавра чи магістра (спеціаліста).

Порядок конкурсного відбору осіб, які вступають до Київського національного університету культури і мистецтв для здобуття освітнього ступеня магістра та обчислення конкурсного балу наведено у додатку  10  до цих Правил прийому.

7.6. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, зараховуються бали вступних іспитів із спеціальності та іноземної мови, а також результати інших форм вступних випробувань (іспитів, співбесід, презентацій дослідницьких пропозицій чи досягнень), передбаченими Правилами прийому (див. додаток  2  до Правил прийому).

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

Відповідно до Правил прийому до Київського національного університету культури і мистецтв особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

7.7. Конкурсний бал розраховується:

1) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за формулою

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А,

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів (див. додаток  5  (таблиця 5) до Правил прийому); П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього предмета або творчого конкурсу (див. додаток  5  (таблиця 5) до Правил прийому); А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (див. додаток  7  до Правил прийому). Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4 встановлюються Київським національним університетом культури і мистецтв з точністю до 0,01: К1, К2, К3 встановлюються на рівні не менше 0,2 кожний; у разі проведення творчого конкурсу К3 не повинен перевищувати 0,25 (0,5 – для спеціальностей галузі знань 02 «Культура і мистецтво»); К4 не може перевищувати 0,1. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, для кожної конкурсної пропозиції дорівнює 1 (див. додаток  5  (таблиця 5) до Правил прийому).

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.

Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Мінмолодьспорт України) зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2018 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2018 року останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200 (крім вступу на спеціальності галузі знань 29 «Міжнародні відносини»). Інформацію про них приймальні комісії отримують з Єдиної бази.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

РК дорівнює 1,00 для конкурсних пропозицій закладів вищої освіти (відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти, структурних підрозділів закладів вищої освіти, які знаходяться в іншому населеному пункті, ніж місцезнаходження закладу вищої освіти) у місті Києві;

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), які передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, та 1,00 в інших випадках (при вступі до Київського національного університету культури і мистецтв не застосовується);

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох років до дня завершення подання заяв про вступ та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу, та 1,00 в інших випадках;

ПЧК дорівнює 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів, відповідно до абзацу шостого частини третьої статті 44 Закону України «Про вищу освіту», та 1,00 в інших випадках (при вступі до Київського національного університету культури і мистецтв не застосовується).

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200;

2) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест з права, П3 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест із загальних навчальних правничих компетентностей;

3) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 24 «Сфера обслуговування» та 29 «Міжнародні відносини» за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 –середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ;

4) в інших випадках конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні випробування та інші показники конкурсного відбору відповідно до Правил прийому і наведені у додатку  10  до Правил прийому.

7.8. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

За різної кількості складових у конкурсному балі повинен дотримуватись принцип рівності прав вступників.

7.9. Київський національний університет культури і мистецтв самостійно визначає мінімальне значення кількості балів із вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсі.

7.10. Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу, яких не може бути більше трьох. Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого Приймальною комісією бала на одній з них, не допускаються до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.

7.11. Програми співбесід, які включають і порядок оцінювання результатів співбесіди, затверджуються головою Приймальної комісії КНУКіМ не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти. Голова приймальної комісії затверджує порядок оцінювання за результатами вступного іспиту, який має включати структуру підсумкового балу.

Програми творчих заліків і порядок їх оцінювання розробляються та затверджуються головою Приймальної комісії КНУКіМ не пізніше ніж за місяць до початку їх проведення.

Програми творчих конкурсів, структура оцінки та порядок оцінювання, програми інших вступних випробувань розробляються і затверджуються головою Приймальної комісії КНУКіМ не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Не допускається включення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм.

Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань, творчих заліків та творчих конкурсів обов’язково оприлюднюються на веб-сайті КНУКіМ. У програмах повинні міститися критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників.

7.12. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

7.13. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Київським національним університетом культури і мистецтв, розглядає апеляційна комісія Київського національного університету культури і мистецтв, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом його керівника.

7.14. Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до запису про вступника в Єдиній базі.

7.15. Рішенням Приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в Київському національному університеті культури і мистецтв.

7.16. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше одного року, потім знищуються, про що складається акт.

 

VIІI.  Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти

8.1. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є:

зарахування за співбесідою;

участь у конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1.

Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти є:

зарахування за результатами співбесіди, квотою-1 на місця державного замовлення;

переведення на вакантні місця державного замовлення осіб у порядку, передбаченому Умовами прийому та цими Правилами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію;

переведення на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.

Квота-1 встановлюється у межах десяти відсотків (але не менше одного місця) максимального (загального) обсягу державного замовлення за відкритими та закритими конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.

8.2. Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування:

особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію, то вони зараховуються на місця державного замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»).

8.3. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:

особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»).

8.4. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:

особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2018 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2018 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»).

8.5. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2018 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:

особи, які в 2018 році не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа).

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року, та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»).

8.6. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:

особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2017 року;

громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання). Особи, зазначені в абзаці третьому цього пункту, беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення лише в разі вступу тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

8.7. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти відповідно до пунктів другого-шостого, дев’ятого розділу VІІІ Умов прийому та пунктів 8.2–8.5 цього розділу Правил прийому, і не були зараховані на місця державного замовлення, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

8.8. Підлягають переведенню на вакантні місця державного замовлення в порядку, передбаченому Умовами прийому і цими Правилами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію:

1) діти із сімей:

осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;

осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;

осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;

осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;

військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення; осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

2) діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

3) діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

4) особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби.

8.9. Можуть бути переведені на вакантні місця державного замовлення в порядку, передбаченому Умовами прийому та цими Правилами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію:

особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, – категорія 2;

діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;

особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти за державним (регіональним) замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти відповідно до пунктів другого-сьомого розділу VІІІ Умов прийому та пунктів 8.2–8.5 цього розділу Правил прийому, і не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення (крім випадку, коли у відповідних заявах зазначено: «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»).

8.10. Можуть бути переведені на вакантні місця державного замовлення в порядку, передбаченому Умовами прийому та цими Правилами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію, а також на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб:

особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

8.11. При вступі для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 081 «Право», беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів у закладі вищої освіти (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей) та при вступі для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 24 «Сфера обслуговування» та 29 «Міжнародні відносини» (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови):

особи, які не можуть взяти участь в єдиному вступному іспиті та єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837;

особи, які для виконання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 – 0104, 0201 – 0203, 0206, 0301 – 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702;

вступники, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 31 березня 2018 року.

 

ІХ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

9.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

вступники, які мають право на зарахування за квотами (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

9.2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 9.1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

за пріоритетністю заяви від 1 до останньої;

за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.

Якщо встановлені в третьому – п’ятому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то Приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази за наступним принципом:

вступники, які у поточному році успішно закінчили підготовчі курси в Київському національному університеті культури і мистецтв;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту з відзнакою, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

вступники, які мають вищі бали з конкурсу творчих здібностей при вступі на спеціальності: «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», «Дизайн», «Хореографія», «Музичне мистецтво», «Сценічне мистецтво»;

вступники, які мають вищі бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з предмету, до якого застосовується ваговий коефіцієнт 0,4.

9.3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма навчання;

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки на основі повної загальної середньої освіти та для вступу для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право»;

ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів, квоти-1 (тільки на основі повної загальної середньої освіти).

9.4. Рейтингові списки формуються Приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті Київського національного університету культури і мистецтв.

9.5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, отримуються Приймальною комісією за даними Єдиної бази, перевіряються на предмет достовірності поданих вступниками відомостей та дотримання передбачених Умовами прийому і цими Правилами прийому вимог щодо формування списків, у тому числі вимог матеріалів для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2018 році (далі – Матеріалів для розробки технічного завдання), наведених у додатку  6  до цих Правил прийому, та затверджуються рішенням Приймальної комісії і оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії та офіційному веб-сайті КНУКіМ відповідно до строків, визначених у розділі V Умов прийому та розділі V цих Правил прийому.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 9.3 цього розділу.

9.6. Адресне розміщення державного замовлення для прийому вступників на здобуття вищої освіти ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (денної та заочної форм) та вступників на здобуття вищої освіти ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» формується в Єдиній базі на основі конкурсних балів та пріоритетностей з урахуванням загальних, максимальних обсягів, кваліфікаційного мінімуму державного замовлення. Вступник може бути рекомендований до зарахування за найвищою пріоритетністю з числа зазначених ним під час подання заяв, за якою вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за державним замовленням, відповідно до його конкурсного бала. Технічне завдання для реалізації адресного розміщення державного замовлення формується відповідно до Матеріалів для розробки технічного завдання.

У разі якщо внаслідок адресного розміщення державного замовлення кваліфікаційний мінімум державного замовлення не досягається за відкритою конкурсною пропозицією, то вона анулюється.

9.7. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками на здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), на здобуття ступеня доктора філософії вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу Х Умов прийому та розділу Х цих Правил прийому з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.

При оновленні списків рекомендованих до зарахування на ступінь бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста незалежно від конкурсного бала рекомендації для зарахування надаються вступникам, зазначеним у пункті 11 розділу VІІІ Умов прийому та у пункті 8.8 розділу VІІІ цих Правил прийому, якщо вони допущені до конкурсного відбору.

9.8. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальної комісії Київського національного університету культури і мистецтв.

Рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування розміщується на офіційному веб-сайті КНУКіМ, а також відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

 

Х. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

10.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V Умов прийому та цих Правил прийому або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених Умовами прийому та цими Правилами прийому, до Приймальної (відбіркової) комісії Київського національного університету культури і мистецтв. Подані оригінали документів зберігаються у закладі вищої освіти протягом усього періоду навчання. Вступник, у якого після подання заяви, але до виконання вимог для зарахування, змінилось прізвище, ім’я, по батькові, додатково особисто пред’являє Приймальній (відбірковій) комісії закладу вищої освіти свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про які вносяться до Єдиної бази. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану Приймальною комісією.

10.2. Особи, які в установлені строки, визначені у розділі V Умов прийому та цих Правил прийому або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за державним замовленням, крім випадків, визначених у розділах ХІІ, ХІІІ Умов прийому і цих Правил прийому.

10.3. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб визначається пунктом 10.1 цього розділу.

 

XІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

11.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 10.1 розділу Х цих Правил прийому.

11.2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу Х Умов прийому та пункту 10.1 розділу Х цих Правил прийому.

Договір про надання освітніх послуг між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, цей наказ скасовується в частині зарахування цієї особи. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

11.3. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб визначається пунктом 9.2 розділу ІХ цих Правил прийому.

Порядок дозарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб у межах ліцензованих обсягів надається за всіма заявами, поданими вступниками. Вступники при зарахуванні на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб після закінчення строку прийому документів можуть змінювати спеціальність та форму навчання на іншу в межах одного закладу вищої освіти (за умови збігу конкурсних предметів та при наявності вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви).

У разі не сформованості академічної групи (мінімально 21 особа) Київський національний університет культури і мистецтв може запропонувати вступникам при зарахуванні на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб після закінчення строку прийому документів змінити спеціальність на іншу (за умови збігу конкурсних предметів та при наявності вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви).

11.4. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у закладі вищої освіти за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та/або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному із закладів вищої освіти на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента закладом вищої освіти, у якому вони зберігаються.

 

XІІ. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти

12.1. Київський національний університет культури і мистецтв самостійно надає рекомендації для адресного розміщення державного замовлення вступникам на основі повної загальної середньої освіти та вступникам для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» в межах місць (крім небюджетних конкурсних пропозицій), на які були надані рекомендації до зарахування до цього закладу освіти за відповідною конкурсною пропозицією в порядку, передбаченому пунктом 6 розділу ІХ Умов прийому та пунктом 9.6 розділу ІХ цих Правил прийому, і надалі анульовані згідно з пунктом 1 розділу ХІ Умов прийому та пунктом 11.1 розділу ХІ цих Правил прийому.

12.2. Правом переведення на вакантні місця державного замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця державного замовлення.

12.3. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, здійснюється в такій послідовності:

особи, які зазначені в пункті 11 розділу VІІІ Умов прийому та пункті 8.8 розділу VІІІ цих Правил прийому, незалежно від конкурсного бала;

особи, які зазначені в пункті 12 розділу VІІІ Умов прийому та пункті 8.9 розділу VІІІ цих Правил прийому, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 6 розділу ІХ Умов прийому та пунктом 9.6 розділу ІХ цих Правил прийому) не більше ніж на 10 балів;

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому – третьому цього пункту, проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

12.4. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених у пункті 12.3 цього розділу, Київський національний університет культури і мистецтв використовує для цього вакантні місця державного замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а при їх відсутності – інших галузей знань, цієї або іншої форми навчання (після переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених у пункті 12.3 за відповідною спеціальністю та формою навчання), про що негайно ставить до відома відповідного державного замовника.

Невикористані після цього місця державного замовлення вважаються такими, що не розмішені в Київському національному університеті культури і мистецтв. Київський національний університет культури і мистецтв повідомляє державного замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм навчання. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 12.3 цього розділу, Київський національний університет культури і мистецтв надсилає державному замовнику запит на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія державного замовника.

 

XIІІ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту

13.1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником Київського національного університету культури і мистецтв на підставі рішення Приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді Приймальної комісії та веб-сайті КНУКіМ у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі V Умов прийому та цих Правил прийому або відповідно до нього.

13.2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 5 розділу ХVІ Умов прийому та пунктом 15.5 розділу ХV цих Правил прийому.

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до Київського національного університету культури і мистецтв за власним бажанням, відраховані із закладу вищої освіти за власним бажанням, у зв’язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

13.3. У разі якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від дня їх початку наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.

13.4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 13.2, 13.3 цього розділу, місце(я), може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій цього закладу вищої освіти за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 години 19 вересня.

13.5. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок цільового пільгового державного кредиту приймається за заявою вступника, що подається до Приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до Умов прийому та цих Правил прийому.

Переважним правом на зарахування (переведення) на місця, що фінансуються за рахунок цільового пільгового державного кредиту, мають особи, які зазначені в пункті 13 розділу VІІІ Умов прийому. Іншим категоріям вступників право на зарахування (переведення) на місця, що фінансуються за рахунок цільового пільгового державного кредиту, надається в разі відсутності осіб названої вище категорії або їх письмової відмови від таких місць.

 

ХІV. Особливості прийому на навчання до Київського національного університету культури і мистецтв іноземців та осіб без громадянства

14.1. Прийом на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.

14.2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Прийом іноземців до закладів вищої освіти на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців.

14.3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до Київського національного університету культури і мистецтв за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).

Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб може здійснюватися Київським національним університетом культури і мистецтв:

1) один раз на рік, до і на початку академічного семестру (до 01 листопада відповідно) для здобуття ступенів бакалавра, магістра;

2) упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі.

Київський національний університет культури і мистецтв обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

14.4. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до Київського національного університету культури і мистецтв на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.

14.5. Строки прийому заяв, проведення вступних випробувань, творчих конкурсів та зарахування іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання і вступають до Київського національного університету культури і мистецтв, визначаються Приймальною комісією і наведені у додатку  8  до цих Правил прийому.

Строки прийому заяв, проведення співбесід та зарахування іноземців до Київського національного університету культури і мистецтв на навчання за рахунок коштів державного бюджету в межах квот для іноземців визначаються Приймальною комісією і наведені у пункті 5.2 розділу V цих Правил прийому.

14.6. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

14.7. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань відповідних закладів вищої освіти.

14.8. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до Київського національного університету культури і мистецтв користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.

 

XV. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Київського національного університету культури і мистецтв

15.1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

Метою акредитації представників засобів масової інформації (далі – ЗМІ) є забезпечення прав журналістів і прав громадян на отримання інформації, всебічного, повного, оперативного та вільного розповсюдження достовірної інформації про діяльність Приймальної комісії Київського національного університету культури і мистецтв, створення сприятливих умов для здійснення професійної діяльності акредитованих журналістів як осіб, які виконують громадянський обов’язок і забезпечують право громадян на інформацію.

Право на акредитацію мають зареєстровані відповідно до чинного законодавства України ЗМІ незалежно від форм власності і складу засновників, а також зарубіжні ЗМІ, акредитовані при Міністерстві закордонних справ України.

Заявка на акредитацію подається до Приймальної комісії Київського національного університету культури і мистецтв до 15 травня 2018 року на офіційному бланку редакції ЗМІ і засвідчується підписом головного редактора та печаткою ЗМІ. Разом із заявкою представляється копія свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ (для друкованих ЗМІ) та копія ліцензії на мовлення (для електронних ЗМІ).

Заявка на акредитацію повинна містити такі відомості:

повне найменування ЗМІ;

його засновників (співзасновників) або видавця (видавців);

тираж, періодичність (для електронних ЗМІ – канал і регіон мовлення);

юридичну та фактичну адресу редакції ЗМІ, регіон розповсюдження, поштову адресу (у тому числі індекс);

прізвище, ім’я, по батькові головного редактора (директора) ЗМІ, номери його робочих телефонів і факсів;

номери робочих телефонів і факсів редакції, електронну адресу;

прізвище, ім’я, по батькові журналіста, який рекомендується на акредитацію (повністю), його рік народження, посаду, робочий телефон, мобільний телефон (за бажанням);

прізвище, ім’я, по батькові технічного фахівця, його посаду, робочий телефон.

Заявка на акредитацію приймається в оригіналі. Заявка на акредитацію, що не містить зазначених вище відомостей, до розгляду не приймається.

Порядок допуску журналістів і технічних працівників до приміщення Київського національного університету культури і мистецтв, доступу до інформації та документів визначається законодавством України з урахуванням загального режиму та регламенту роботи Приймальної комісії.

15.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою Приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання Приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам Приймальної комісії.

15.3. Заклад вищої освіти зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою, напрямом підготовки) та ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на веб-сайті КНУКіМ не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

15.4. Голова Приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.

15.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.

15.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до закладів вищої освіти здійснюється інформаційними системами на підставі даних Єдиної бази (відповідно до укладених з власниками (розпорядниками) таких систем договорів).

15.7. Список тих, хто подав документи на широкий конкурс, публікується Міністерством освіти і науки України не менше двох разів протягом періоду прийому заяв та документів у формі згідно з додатком 6 до Умов прийому.

 

Шановний абітурієнте!

Київський національний університет культури і мистецтв оголошує прийом студентів на денну, заочну форми навчання на державній та комерційній основі на 2017 - 2018 навчальний рік.

Реєстрація електронних кабінетів, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту  -  з 2 липня 2018 р.

Початок прийому заяв та документів, подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти на денну та заочну форми навчання  -  з 12 липня 2018 р.

 

Перелік конкурсних предметів ЗНО 2018

 

Спеціальності

Перелік конкурсних предметів ЗНО – 2018

Обов’язковий сертифікат ЗНО

Обов’язковий сертифікат ЗНО

Сертифікат ЗНО на вибір

241 ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА:

МЕНЕДЖЕР ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ українська мова та література іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) математика або географія

242 ТУРИЗМ:

МЕНЕДЖЕР МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ українська мова та література іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) математика або географія

022 ДИЗАЙН:

ДИЗАЙНЕР ГРАФІК – РЕКЛАМІСТ українська мова та література історія України творчий конкурс за фахом
ДИЗАЙНЕР ОДЯГУ ТА АКСЕСУАРІВ українська мова та література історія України творчий конкурс за фахом
ДИЗАЙНЕР ІНТЕР’ЄРУ (3D-МОДЕЛЮВАННЯ) українська мова та література історія України творчий конкурс за фахом

024 ХОРЕОГРАФІЯ:

БАЛЕТМЕЙСТЕР НАРОДНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ, ВИКЛАДАЧ ХОРЕОГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН, АРТИСТ БАЛЕТУ українська мова та література історія України творчий конкурс за фахом

034 КУЛЬТУРОЛОГІЯ:

МЕНЕДЖЕР КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, РЕЖИСЕР МАСОВИХ ЗАХОДІВ українська мова та література історія України іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) або географія

029 ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА:

МЕНЕДЖЕР БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ українська мова та література історія України іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) або математика
ДОКУМЕНТОЗНАВЕЦЬ, МЕНЕДЖЕР ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ українська мова та література історія України іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) або математика

025 МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО:

ДИРИГЕНТ ХОРУ, АРТИСТ ХОРУ, ВИКЛАДАЧ українська мова та література історія України творчий конкурс за фахом
ДИРИГЕНТ ОРКЕСТРУ, АРТИСТ ОРКЕСТРУ (АНСАМБЛЮ), ВИКЛАДАЧ українська мова та література історія України творчий конкурс за фахом
КЕРІВНИК ВОКАЛЬНОГО АНСАМБЛЮ, АРТИСТ АНСАМБЛЮ, ВИКЛАДАЧ українська мова та література історія України творчий конкурс за фахом

028 МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

МЕНЕДЖМЕНТ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО І ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ українська мова та література історія України іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) або математика

 

Правила прийому Київського національного університету культури і мистецтв у 2018 році затверджено Вченою радою КНУКіМ та погоджено Міністерством освіти і науки України.

 

 Приймальна комісія:

 адреса: 54017 м. Миколаїв, вул. Декабристів,17

 тел.: (0512) 47-00-69; (0512) 47-11-40

 факс: (0512) 47-11-40

 e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 Розпочати підготовку до вступу в університет з підготовчих курсів — вдале рішення.

 Підготовчі курси МФ КНУКіМ — впевнений крок до вступу. Саме тут Ви отримаєте ті знання, що стануть якісною базою для вступу як до нашого університету, так і до інших вищих навчальних закладів України. Завдяки високому рівню підготовки Ви зможете скористатися пріоритетами під час конкурсного відбору на всі форми навчання.

Підготовчі курси Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв готують до вступних випробувань на факультет мистецтв нашого університету.

 

Шановні абітурієнти!

Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв ОГОЛОШУЄ НАБІР НА ПІДГОТОВЧІ КУРСИ до творчого конкурсу.

 

Абітурієнтів готуватимуть із спеціальностей:

- Дизайн;

- Хореографія; 

- Музичне мистецтво. 

 

РОЗКЛАД ПІДГОТОВЧИХ КУРСІВ: 

 

1. Музичне мистецтво (теорія музики, виконавство)  -  з 28.01.2017 р. о 12.00, ауд.55за адресоюМиколаїв, вул. Декабристів, 17. Консультує завідувач кафедри музичного мистецтва, Заслужений діяч мистецтв України  КЕДІС Олег Юрійович  - тел. (063) 152-81-31.

 

2. Малюнок і живопис  -  з 4.02.2017 р. о 11.00 год., ауд. 84, за адресою: Миколаїв, вул. Фалєєвська, 24а. Консультує завідувач кафедри дизайну, доцент, кандидат мистецтвознавства, doctor of Philosophy (Ph.D), член Національної спілки художників України, майстер дереворізьблення та реставрації меблів ОДРОБІНСЬКИЙ Юрій Владиславович - тел. (067) 720-53-58.

 

3. Хореографія   -  за адресоюМиколаїв, вул. Фалєєвська, 24а (танц. клас). Консультує завідувач кафедри хореографії, доцент, кандидат мистецтвознавства  МЕРЛЯНОВА Ольга Анатоліївна - тел. (095) 295-32-72;

 

ГРАФІК КУРСІВ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ «ХОРЕОГРАФІЯ» ДЛЯ МАЙБУТНІХ АБІТУРІЄНТІВ НА 2016-2017 н.р.

 

п/п

П.І.Б.

Назва дисципліни

Дата проведення, час, аудиторія

Січень

1.

Професор за наказом Мерлянова О.А.

Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю

28.01.17р.,

10.00

72 аудиторія

Лютий

2.

Заслужений працівник культури, доцент Мерлянов М.В.

Теорія та методика викладання українського народно-сценічного танцю

04.02.17р.,

10.00

72 аудиторія

3.

Викладач

Лисенко О.О.

Методика викладання сучасного танцю

11.02.17р.,

10.00

72 аудиторія

4.

Старший викладач Луговенко Т.Г.

Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю

18.02.17р.,

10.00

72 аудиторія

5.

Викладач

Воронцова Т.А..

Методика викладання сучасного танцю

25.02.17р.,

10.00

72 аудиторія

Березень

6.

Викладач

Гашенко К.І.

Методика виконання класичного танцю

04.03.17р.,

10.00

72 аудиторія

7.

Професор за наказом Мерлянова О.А.

Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю

11.03.17р.,

10.00

72 аудиторія

8.

Викладач

Воронцова Т.А..

Методика викладання сучасного танцю

18.03.17р.,

10.00

72 аудиторія

9.

Заслужений працівник культури, доцент Мерлянов М.В.

Теорія та методика викладання українського народно-сценічного танцю

25.03.17р.,

10.00

72 аудиторія

Квітень

10.

Викладач

Лисенко О.О.

Методика викладання сучасного танцю

01.04.17р.,

10.00

72 аудиторія

11.

Старший викладач Луговенко Т.Г.

Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю

08.04.17р.,

10.00

72 аудиторія

12.

Викладач

Гашенко К.І.

Методика виконання класичного танцю

22.04.17р.,

10.00

72 аудиторія

13.

Професор за наказом Мерлянова О.А.

Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю

29.04.17р.,

10.00

72 аудиторія

 

  

 Ми допоможемо Вам знайти своє місце у подальшому житті. Розвиваючи Ваш потенціал, розум і таланти, ми зробимо з Вас професіонала, здатного створювати щось нове, неповторне — що потрібне світу.

Розпочніть здійснювати свої мрії з нашого університету! 

 

За детальнішою інформацією звертайтесь :

за телефонами: (0512) 47-00-69, 47-11-40 

або за адресою: 54017, Миколаїв, вул. Декабристів, 17. 

 

       

ПРОГРАМА творчого конкурсу

Вступаючи до Київського національного університету культури і мистецтв на певні спеціальності, абітурієнт повинен пройти творчий конкурс, який є профільним конкурсним предметом.

Ціль творчого конкурсу – демонстрація знань і навичок вступника, що засвідчують готовність до опанування фаху й здатність виконувати креативні завдання. На професійно зорієнтованому іспиті абітурієнт повинен продемонструвати загальну ерудицію, фахову зацікавленість і розкрити власні творчі здібності.

 

ПРОГРАМА

творчого конкурсу за обраним фахом 

галузь знань – 02 „Культура і мистецтво” 

спеціальність 024 „Хореографія”

   

 

 Творчий конкурс з фаху «Хореографія» складають абітурієнти, які вступають на напрям «Хореографія» (народна, сучасна, бальна).

 На даний напрям приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту з обов’язковим володінням хореографічними вміннями та навичками; випускники хореографічних училищ, коледжів і училищ культури та мистецтв, хореографічних відділень шкіл мистецтв та ліцеїв.

Творчий конкурс визначає відповідні навички та вміння, згідно нижчезазначених вимог. 

 Вимоги до проходження творчого конкурсу з напряму «Хореографія».

На вступному випробуванні абітурієнт повинен виконати наступні творчі завдання: 

• продемонструвати виконавські професійні уміння та навички з класичного танцю (виконання вправ біля станка), комбінації на середині зали на основі танцювального матеріалу народно-сценічного танцю; елементів віртуозної техніки – матеріал пропонується членом предметної комісії; 

• створити та виконати підготовлений заздалегідь танцювальний фрагмент або етюд на визначену абітурієнтом тему в будь - якому стилі. Тривалість етюду – 1,5-2хв. Вибір музичного супроводу та хореографічного тексту (лексики) повністю залежить від абітурієнта.

В ході виконання творчих завдань абітурієнт повинен виявити такі уміння і навички:

• продемонструвати належний рівень володіння хореографічною технікою: виконання вправ, комбінацій, віртуозних танцювальних елементів танцю;

• продемонструвати здатність до сценічного перевтілення та емоційного самовираження засобами хореографічного мистецтва;

 • виявити здатність до творчого вирішення хореографічно - постановчих завдань;

 • виявити розуміння художньо - образного змісту виконуваних хореографічних творів. 

 Рекомендована література:

 1. БоримськаГ.Самоцвітиукраїнськоготанцю/БоримськаГ. – К., 1974.
 2. Ваганова А. Основи классическоготанца / Ваганова А. – 9-е изд. – СПб. : Лань, 2007.
 3. Васильєва Е. Танец / Васильєва Е. – М. : Искусство, 1968.
 4. Васильева-Рождественская М. Историко-бытовойтанец / Васильева-Рождественская М. – 2-е изд. – М. : Искусство, 1989.
 5. Василенко К. Лексика українського народно-сценічного танцю / Василенко К. – К. : Мистецтво, 1971 (І вид.); 1990 (II вид.); 1996 (Ш вид.).
 6. Василенко К. Композиція українського народно-сценічного танцю / К. Василенко. – К., 1983.
 7. ВерховинецьВ. Теорія українського народного танцю / Верховинець В. – К. : Мистецтво (всі видання).
 8. Голейзовский К. Образцырусскойнародной хореографи / Голейзовский К. – М. : Искусство, 1967.
 9. ЗайцевЕ. Основи народно-сценічного танцю / Е.Зайцев. – Вінниця, 2007.
 10. Захаров Р. Сочинениетанца / Захаров Р. – М. : Искусство, 1983.
 11. Костровицкая В. Школа классическоготанца / В. Костровицкая, А. Писарев. – СПб. : Лань, 2002.
 12. Лифарь С. Страдныегоды с Дягилевым / Лифарь С. – К., 1994.
 13. Пасютинская В. Волшебннй мир танца / Пасютинская В. – М., 1986.
 14. Смирнов И. Искусство балетмейстера / Смирнов И. – М., 1986.
 15. Цвєткова Л.Ю. Методика викладання класичного танцю / Цвєткова Л.Ю. – К. : Альтерпрес, 2013

Програму творчого конкурсу можна скачати ТУТ

 

     

ПРОГРАМА

творчого конкурсу за обраним фахом 

Галузь знань – 02 «Культура і мистецтво» 

Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»

 

 

Творчий конкурс з фаху «Музичне мистецтво» складають абітурієнти, які вступають на напрям «Музичне мистецтво», спеціалізація: «Диригентсько-хорова».

 На даний напрям приймаються особи, які мають фахову підготовку за програмами мистецьких навчальних закладів І рівня акредитації, а також, як виняток, особи, які мають повну загальну середню освіту і фахову підготовку відповідно до програм музичних навчальних закладів.

Творчий конкурс визначає відповідні навички та вміння, згідно нижчезазначених вимог.  

Вимоги до проходження творчого конкурсу з спеціалізації «Диригентсько-хорова»

На вступному випробуванні абітурієнт повинен виконати такі творчі завдання: 

• продиригувати два хорові твори, різні за характером та метром, один з яких – a capрella; 

 • виконати напам'ять на фортепіано партитуру хорового твору a caрpella, надавши аналіз виконуваної партитури висвітлюючи питання музичної форми, фактури, тонального плану та місця музичного твору у творчому спадку композитора;

• виконати в народній (або академічній) манері два вокальних твори із супроводом. 

В ході виконання творчих завдань абітурієнт повинен виявити такі уміння і навички:

• продемонструвати рівень володіння комплексом диригентських та вокальних умінь, розвинений музичний слух; теоретичні музичні знання та здатність коротко, логічно і професійно формулювати думку;

• виявити розуміння художньо - образного змісту, музичної форми, жанрових та стильових особливостей виконуваних творів;

 • виявити здатність до емоційного відгуку та сценічного перевтілення;

 • продемонструвати художньо - інтерпретаційні уміння та вольовий креативний посил в диригуванні.

 ОРІЄНТОВНИЙ РЕПЕРТУАР

 із супроводом

 Верьовка Г. «Не забудь юних днів», «Ой ходив чумак», «Ходила я по садочку», «Ой на горі жита много»

 Гулак - Артемовський С. «Там, за тихим, за Дунаєм» з оп. «Запорожець за Дунаєм»

 Гладкий Г. Обр. Л. Ревуцького «Заповіт»

 Лисенко М. «А вже весна»

 Майборода П. «Розляглися тумани»

 Моцарт В. А. Реквієм «Dies ire», Messa C- dur «Sanctus».

 Пашкевич А. «Фронтові побратими», «Степом, степом», «Лебеді материнства»

 Рахманінов С. «Слава народу»

 Ревуцький Л. «Ой, чого ти почорніло»

 Рубінштейн А. «Ноченька» хор з опери «Демон»

 Шамо І. «Стоїть над Волгою курган»

 Шуберт Ф. Messa G-dur «Kyrie»

 a cappella

 Авдієвський А. «Чуєш, брате мій», «Колискова», «Павочка ходить», «Добрий вечір тобі, пане господарю»

 Верьовка Г. «Ой там, за Дунаєм», «Ой ти, дівчино, чом зажурилась», «Сховалось сонце за горою», «Жито, мати», «Ой дівчино Уляно»

 Іконник В. «Сонце заходить»

 Калінніков В. «Кондор», «Зима», «Элегия»

 Козицький П. «Зелений кудрявчик»

 Колеса Ф. «В гаї зелененькім»

 Кошиць О. «Ой у полі криниченька», «Бодай тая степовая могила запала»

 Левашов В. «В камышах лебедушка»

 Леонтович М. «Мала мати одну дочку», «Дударик», «Щедрик», «Піють півні», «Пряля», «Козака несуть», «Ой там, за горою», «Ой, у полі плужок оре»

 Лисенко М. «Ой гай, мати, гай зелений»; «Стелися барвінку», «Сон», «Пливе човен»

 Людкевич С. «Ой зацвіли фіалочки», «Гагілка»

 Мендельсон Ф. «Лес»

 Орфєєв О. «Ой у полі жито»

 Рахманінов С. «Богородице, Діво, радуйся»

 Ревуцький Л. «Прилетіла перепілонька»

 Ступницький В. «Прилетів сокіл до віконця», «Жала Улянка шовкову траву»

 Чайковський П. «Ночевала тучка золотая»

 Чесноков П.. «Не цветочек в поле вянет»

 Шамо І. «Веснянка»

 Рекомендована література:

1. Алексеев Б. Учебник гармонии / Алексеев Б., Мясоедов А. – М., 1980.

 2. Друзкин М. История зарубежной музики / Друзкин М. – М., 1989. – Вып. 3. – М., 1976. – Вып. 7.

 3. История русской музыки / общ. ред О. Левашовой, И. Кандинского. – М., 1987.

4. История украинской музыки. – М., 1981.

5. Казачков С.А. Дирижёрский аппарат и его постановка / С.А.Казачков. – М., 2007. 

6. Колесса М. Ф. Основи техніки диригування / М. Ф. Колесса. – К., 1981. 

7. Конерштейн М.М. Вопросы дирижирования / М. М. Конерштейн. – К.: Музыка, 2002.  

 8. Матюхин В. П. Основы теории дирижирования (методические указания) / В. П. Матюхин. – Х., 2006.

 9. Мусин И. Техника дирижирования / И. Мусин. – Л.: Музыка, 2007.

 10.Мюллер Т. Ф. Гармонія / Мюллер Т. Ф. – М.,1981.

 11.Розумний І. К. Практичний посібник диригування / І. К. Розумний. – К., 2009.

 12.Сивизьянов А.С. Проблемы мышечной свободы дирижёра хора / А.С. Сивизьянов. – М.: Музыка, 2003.

Програму творчого конкурсу можна скачати ТУТ

        

  ПРОГРАМА

творчого конкурсу за обраним фахом 

Галузь знань – 02 «Культура і мистецтво»

Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»

 Творчий конкурс з фаху «Музичне мистецтво» складають абітурієнти, які вступають на напрям «Музичне мистецтво», спеціалізація: «Інструментально-оркестрова».

 На даний напрям приймаються особи, які мають фахову підготовку за програмами мистецьких навчальних закладів І рівня акредитації, а також, як виняток, особи, які мають повну загальну середню освіту і фахову підготовку відповідно до програм музичних навчальних закладів.

Творчий конкурс визначає відповідні навички та вміння, згідно нижчезазначених вимог.  

 Вимоги до проходження творчого конкурсу з спеціалізації «Інструментально-оркестрова».

На вступному випробуванні абітурієнт повинен виконати такі творчі завдання: 

• виконати концертну програму (поліфонію, велику форму, дві різнохарактерні п’єси на народні теми). 

  В ході виконання концертної програми абітурієнт повинен продемонструвати: 

• рівень володіння комплексом умінь та навичок гри на інструменті;

• глибоке розуміння художньо - образного змісту, музичної форми, жанрових та стильових особливостей творів програми;

• здатність до емоційного відгуку на музичну палітру та до сценічного перевтілення;

 • художньо - інтерпретаційні уміння. 

 

 «Інструментально-оркестрове мистецтво»

(Оркестр народних інструментів) 

ОРІЄНТОВНИЙ РЕПЕРТУАР

БАЯН

Бах Й.С. Прелюдії і фуги (ДТК. І-ІІ тт.); Органна прелюдія і фуга B-dur.

Холминов О. Сюїта.

Зубицький В. Болгарський зошит.

Стеценко К. - Яшкевич І.  Вечірня пісня.

Власов В. Ноктюрн.

Репников А. Капричіо.

Мясков К.  Український танець.

Шамо І.  Музики йдуть в гори.

Подгорний В. Варіації на тему української народної пісні “Ой чий то кінь стоїть”.

АКОРДЕОН

Бах Й.С. Прелюдії і фуги (ДТК. І ІІ тт.).

Марчелло Б. - Бах Й.С. Концерт d-moll.

Зубицький В. Болгарський зошит.

Семенов В. Болгарська сюїта.

Золотарьов Вл.  Дитячі сюїти.

Скарлатті Д. Сонати.

Власов В.  Експромт.

Різоль М.   Фантазія на буковинські народні теми.

Фросіні П.  Варіації на тему “Венеціанський карнавал”.

П’яццолла А. Танго.

СОПІЛКА

Бах Ф.Е. Сонати для флейти.

Пуньяні Г. Венеціанський карнавал.

Мійо Д. “Бразильєра” з сюїти “Скарамуш”.

Вимер І. Гуцульська рапсодія.

Колодуб Л. Старосвітські гуцульські награвання.

Попадюк В. Фантазія на теми гуцульських народних мелодій.

Корчинський М. Коломийки.

Шумейко В. Наспів.

Тимофіїв М. Гуцульська фантазія.

Льонко Є. Варіації.

СКРИПКА

Бах Й.С. Партити і сонати (2 частини на вибір).

Кабалевський Д. Концерт.

Брух М. Концерт №2.

Левицький І. Українська рапсодія.

Новачек С. Вічний рух.

Дініку Г. Румунський хоровод.

Порумбеску К. Балада.

Гриншпун О. Весняний хоровод.

Попадюк В. Концертна полька.

Терпелюк П. Гуцульська фантазія.

ЦИМБАЛИ

Бах Й.С. Концерти.

Вівальді А. Концерти.

Ліст Ф. Рапсодії.

Лисенко М. Елегія.

Глієр Р. Прелюд.

Бурдін В. Прелюдія і хора.

Аллага Г. Концертні етюди №№ 14-18.

Мясков К. Пісня.

Попадюк В. Фантазія на гуцульські народні теми.

Попічук Д. Концертна фантазія, Козачок.

ГІТАРА

Бах Й.С. Сонати, сюїти та партити для лютні, скрипки та віолончелі у перекладенні для гітари.

Вайс С.Л. Твори для лютні.

Доуланд Дж. Твори для лютні.

Брещанелло А. Сонати та партити.

де Нарваес Л. Твори для віуели.

де Нударра А. Твори для віуели.

Вальдеррабано Е. Твори для віуели.

Санз Г. Твори для віуели.

Сор Ф. Пєси, варіації, сонати, етюди.

Джуліані М. Сонати, рондо, варіації для гітари.

Каруллі Ф. Сонати, рондо, варіації для гітари.

Кост Н. П’єси, карписи та етюди.

Таррега Ф. П’єси, карписи та етюди.

Леньяні Л. П’єси, карписи та етюди.

Агуадо Д. П’єси, карписи та етюди.

Льобет М. П’єси, карписи та етюди.

Віла Лобос Е. П’єси. Прелюдії, етюди.

Морено-Торроба Ф. Сюїти, сонати.

Кастельнуого-Тедеско М. П’єси, сюїти, сонати.

Родріго Х. Цапатеадо.

Дієнс Р. Твори для гітари.

Панін П. Мініатюри та етюди для гітари.

Радзецький Ю. П’єси та етюди.

Затинченко О. П’єси та етюди.

Панченко Д. Обробки народних мелодій для гітари.

Карлаш В. П’єси та етюди.

Козлов В. Сюїти та П’єси.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Алексеев Б. Учебник гармонии / Б. Алексеев, А. Мясоедов. – М., 2000.

2. Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке / Л. Ауэр. – М., 1965.

3. Власов В. Методика роботи баяніста на поліфонічними творами / В. Власов. – Тернопіль, 2010.

4. Гуревич Л. Скрипичные штрихи и аппликатура как средство интерпретации / Л. Гуревич. – Л., 1988.

5. Давидов М. Теоретичні основи формування виконавської майстерності баяніста (акордеоніста) / М. Давидов. – К., 2004.

6. Дверій Р. Школа гри на хроматичній сопілці: у 2-х ч. / Р. Дверій. – Львів, 2008.

7. Михайленко Н. Методика преподавания игры на шестиструнной гитаре / Н. Михайленко. – К., 2003.

8. Семешко А. Виконавська майстерність баяніста. Методичні основи / А. Семешко. – Тернопіль, 2009. 

 

«Інструментально-оркестрове мистецтво»

(Духовий оркестр)

ОРІЄНТОВНИЙ РЕПЕРТУАР:

ФЛЕЙТА

Моцарт В.А. Концерт №1, №2

Плейель І.-Й. Концерт

Ромберг М. Концерт

Василенко В. Сюїта «Навесні»

Бах Й-С. Сонати №5, №6 , «Сициліана» з сонати мі-мінор

Гендель Г. Соната № 2

Фюрстенау А. , Цибін В. «10 концертних етюдів»

Келлер Х. 3-й зошит

Паганіні М. «24 каприси»

Андерсен К. Балада і танок сильфів

Бізе Дж. Менует із сюїти № 2 «Арлезіанка»

Боцца Е. Агрестід

Домінчин К. Скерцо

Дютійе А. Сонатіна

Жоліве А. Пісня Ліноса

Казелла А. Сициліана і Бурлеска

Чайковський П. Осіння пісня (перекл. І. Ягудіна)

Шостакович Д. Танок з «Балетної сюїти»

ГОБОЙ

Бах Й-С. Концерт до мажор, Соната соль мінор

Гідаш Ф. Концерт

Вівальді А. Соната до мажор

Крамарж Ф. Концерт

Пуленк Ф. Соната

Раков М. Соната

Ферлінг В. 48 етюдів

Люфт І. 24 етюди

Глієр Р. Анданте

Дранішніков В. Поема

Лисенко М. Колискова

КЛАРНЕТ

Вебер К. Варіації, Концертіно, Великий концертний дует

Крамарж Ф. Концерт

Щедрін Р. Сюїта

Гофман Р. 40 етюдів

Відеман Л. Етюди

Штарк Р. Етюди

Рахманінов С. Вокаліз

Лядов А. Прелюдія

Скорульський М. Ларго

Обер Д. Жига

ФАГОТ

Сен-Санс К. Соната

Дваріонас Б. Теми з варіаціями

Вейсенборн Ю. Етюди

Раков М. Етюд

Мільде Л. Етюди

Юрловський І. Гумореска

Гліер Р. Експромт

САКСОФОН

Готліб К. Концерт

Демерсман Ж. Венеціанський карнавал

Мійо Д. Сюїта «Скарамуш»

Ривчун А. Концертний етюд

Калінкович Г. Концерт-каприччіо

Форе Г. Павана

Колодуб Л. Українські витинанки

Боцца Е. Арія, Експромт і танець

Ривчук А. Етюди

ВАЛТОРНА

Моцарт В. 4 концерти

Колодуб Л. Концерт № 1

Сен-Санс К. Концертна п’єса

Копраш К. 60 вибраних етюдів

Дульський М. Етюди

Глазунов М. Мрії

Глінка М. Ноктюрн

Русанов В. Мелодія

Лисенко М. Сумний спів

Рахманінов С. Серенада

ТРУБА

Концерти для труби: Альбіноні, Арутюняна, Гедіке, Генделя, Гайдна,

Вівальді, Пескіна, Василенка, Бердиєва, Брандта

Арбан Ж. Школа

Вурм В. Етюди

Брандт В. Етюди

Свірський Р. Скерцо, Ноктюрн

Чайковський П. «День ли царит»

Рахманінов С. Весняні води, Вокаліз

Шостакович Д. Романс

Бердиєв М. Гумореска

Рахімов  К. Скерцо

Бердиєв  Н. Соната

Телеман Г.   Соната

Лойе Ж.  обр. Ж. Тільда Соната

Тессаріні К.  обр. Ж. Тільда Соната

ТРОМБОН

Блажевич В. Концерт № 2

Васильєв Є. Концертна п’єса

Блюм Л. Етюди

Григор’єв Б. Етюди

Чайковський П. Осіння пісня

Глазунов М. Пісня трубадура

Дж. Тартіні Адажіо

Сен-Санс К. Лебідь

БАРИТОН

Марчелло А. Концертіно

Лебедєв В. Концертне алегро

Блажевич В. Концертний етюд

Блок В. Поема

Арбан Ж. Школа

Вурм В. Етюди

Брандт В. Етюди

Сен-Санс К. Каватина

Степовий Я. «Розвійтеся з вітром»

ТУБА

Лебедєв В. Концертне allegro, Концерт №1

Лінк Р. Сонатина

Вільямс Дж. Концерт для туби

Зверєв А. Драматичне концертіно

Блажевич В. 70 етюдів

Кладницький В. Соната

Кротов Я. - Блажевич В. Концертний етюд

Григор’єв Б. 50 етюдів

Васильєв С. 24 мелодичних етюди

Блажевич В. Концерти №№2, 5, 6, 8

Гедіке О. Імпровізація

Боцца Е. Прелюдія і allegro в стилі Баха, Аllegrо і фінал

Чайковський П. Аріозо короля Рене

Сен-Санс К. Каватина

 

УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ

На вступному випробуванні абітурієнт повинен продемонструвати навички гри на таких інструментах: маримбі, віброфоні, малому барабані, літаврах, ударній установці.

Маримба:

• гами мажорні, мінорні, арпеджіо, також з використанням "тремоло";

• читання невеликих музичних фрагментів в повільному русі;

• твори: один крупної форми (частина концерту або сонати), або дві п’єси середньої та малої форми віртуозного характеру у супроводі фортепіано або під «мінус один».

Вібрафон:

• одна п’єса двома або чотирма палками з використанням педалі.

Малий барабан:

• "двійки" в різних нюансах, прискорюючи з повільного до швидкого темпу, з переходом на дріб та поверненням до повільного темпу;

• виконання парадидлів;

• ритмічне читання етюдів з використанням синкоп, пауз, тріольних, квінтольних, секстольних та септольних ритмів, з використанням різних нюансів.

Літаври:

• тремоло в різній динаміці;

• етюди та оркестрові фрагменти (К.М. Купинський, Школа, № 20);

• читання ритмічних етюдів.

Ударна установка:

• виконання ритмів в різних стилях;

• виконання парадидлів та вправ на координацію;

• дві віртуозні п’єси з акомпанементом джазового ансамблю або під «мінус один», де одна п’єса має бути в стилі Swing, а друга – в стилях Latin або Funk або Fusion (в кожному творі необхідно виконати Solo на ударній установці не менше одного квадрату, наприклад: D. Weckl «Island magic», T. Igoe «New ground», J. Riley «Out in the open»).

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Алексеев Б. Учебник гармонии / Б. Алексеев, А. Мясоедов. – М., 2000.

2. Друскин М. История зарубежной музыки / М. Друскин. – М., 1989. – Вып. 3; М., 1996. – Вып. 7.

3. Дубінін І. Гармонія / І. Дубінін. – К., 2002.

4. Дубовский И. Учебник гармонии / И. Дубовский, С. Евсеев. – М., 2005.

5. История русской музыки / общ. ред. О. Левашовой, И. Кандинского. – М., 1997.

6. История украинской музыки. – М., 2001.

7. Мюллер Т.Ф. Гармонія / Т.Ф. Мюллер. – М., 2011. 

8. Смаглій Г.А. Основи теорії музики / Г.А. Смаглій. – Харків, 2007. 

9. Хащеватська С.С. Інструментознавство : підручник / С.С Хащевська. – К. : Нова книга. – 2008.

10. Хоткевич Г. Музичні інструменти українського народу / Г. Хоткевич. – Харків, 2012.

 

«Інструментально-оркестрове мистецтво»

(Естрадно-джазовий оркестр)

ОРІЄНТОВНИЙ РЕПЕРТУАР:

ФОРТЕПІАНО

Скрябін О.  Прелюдії ор. 4,11

Гершвін Ж.  3 прелюдії для фортепіано

Якушенко І.  Джазовий альбом

Сасько Г.   Збірник «Мозаїка»

Міллер Г.  Серенада місячного світла

Джоплін С.  Регтайм

Крамер Д.  Автострада (концертний етюд)

Карабиць І.  Прелюдії

Дебюссі К.  Ляльковий Кек-уок з циклу «Дитячий куток»; Прелюдії: Менестрелі «Генерал Левайн»

АКОРДЕОН

Абреу Ф.  Tіко-тіко

Воссен А.  Карусель

Корчевий О.   Омський сувенір

Бажилін Р.  Барви літнього вечора

Россіні П.  Запаморочливий акордеон, Гарячі пальці, Веселий кабальєро

П’яццола А.   Лібертанго, Ундертанго

Гальяно Р.   Вальс Марго

Принчіппе Г.   Концерт

Власов В.  Кроки, Мені подобається цей ритм, Степ, Давай посвінгуємо Basso-ostinato

Черніков В.  Воронезький ковбой

ГІТАРА

Вільямс С. Блюз на вулиці Бейсі

Тіко-тіко Кубинська народна мелодія, Корковадо

Бобін А. Боса-нова

Косма Е. Опале листя, Ти для мене все

Колесник С. П’єса в класичному стилі

Молотков В. Відтінки моря

Паркер Ч. Донна Лі (бі-поп)

Козлов А. Листопад

Бах И.-С. Аллеманда из сюиты №3

Гендель Г.Ф. Соната №2

Таррега Ф. Арабское каприччио

Абреу С. Тіко-тіко

Монтгомери У. Вслед за ветром

Сатриани Джо The crush of love

Кореа Ч. Ты для меня всё

Капелюшок С. Нежность

Леннон Д., Маккартни П. Девушка

Рейнхардт Д. Облака

Роджерс Р. Голубая луна

Манчини Г. Дни вина и роз

Пасс Дж. , Эллис Х. Блюз в соль

Уоллер Ф. Жимолость

БАС-ГІТАРА

Пасс Джо Форфард Паос

Веллінгтон Д. Сі-Джет блюз

Марков Е. Джанго – Обробка теми Джю Льюіса

Косма Е. Опале листя

Бабій А. Позолочене століття

Двойкіна В. Імпровізація на тему Ч. Паркера «Дона Лі»

Янга В. «Стелла в світі зірок»

САКСОФОН

Дебюссі К. Маленький пастух

Косма Е. Опале листя (обр. М.Шапошнікової)

Вутс Ф. Джазова соната

Паркер Ч. Етюди, «Неділька»

Ліст Ф. Ноктюрн

Глієр Р. Романс

Калінкович Г. Концертне танго, концерт капріччіо

Мусоргський М. Старий замок

Рахманінов С. Вокаліз, Симфонічні танці

Римський-Корсаков М. Пісня Шемаханської цариці, Політ Джмеля

Хачатурян А. Танок з шаблями

Чайковський П. Баркарола

Гершвін Д.   Прелюдії

Равель М. Павана

ТРУБА

Саульський Ю. Балада

Степурко В. Трубач в джазі

Пауел Б. Жвава паризька вулиця

Гросс В. Ніжно

Сільвер Х. Подвійний удар

Сандовал А. Характерні етюди

Гілеспі Д. Ніч в Тунісі

Вандер С. Сер Дюк

Хабарі Ф. Блюзовий квадрат, Шалений блюз

ТРОМБОН

Бахолдін К. Коли не вистачає техніки

Давід А. Концертіно

Блажевич В. Концерт № 2

Тартіні Д. Адажіо

Васильєв С. Концертна п’єса

Гершвін Дж. Прелюдія № 2

Якушкін Е. Регтайм

Міллєр Г. Серенада сонячного світла

Цфасман Л. Невдале побачення

 

УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ

На вступному випробуванні абітурієнт повинен продемонструвати навички гри на таких інструментах: віброфоні, ударній установці.

Вібрафон:

• гами (до 3-х знаків) мажорні, мінорні, арпеджіо, читання невеликих музичних фрагментів в повільному русі;

• одна джазова п’єса, двома або чотирма палками з використанням педалі.

Ударна установка:

• виконання ритмів в різних стилях;

• "двійки" в різних нюансах, прискорюючи з повільного до швидкого темпу, з переходом на дріб та поверненням до повільного темпу;

• ритмічне читання етюдів з використанням синкоп, пауз, триольних, квінтольних, секстольних та септольних ритмів, з використанням різних нюансів;

• виконання парадидлів та вправ на координацію;

• дві віртуозні п’єси з акомпанементом джазового ансамблю або під «мінус один», де одна п’єса має бути в стилі Swing, а друга – в стилях Latin або Funk або Fusion (в кожному творі необхідно виконати Solo на ударній установці не менше одного квадрату, наприклад: D. Weckl «Island magic», T. Igoe «New ground», J. Riley «Out in the open»).

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Алексеев Б. Учебник гармонии / Б. Алексеев, А. Мясоедов. – М., 2000.

2. Бриль І. Практичний курс джазової імпровізації / І.Бриль. – М., 1999.

3. Друскин М. История зарубежной музыки / М. Друскин. – М., 1989. – Вып. 3; М., 1996. – Вып. 7.

4. Дубінін І. Гармонія / І. Дубінін. – К., 2002.

5. Дубовский И. Учебник гармонии / И. Дубовский, С. Евсеев. – М., 2005.

6. История русской музыки / общ. ред. О. Левашовой, И. Кандинского. – М., 1997.

7. История украинской музыки. – М., 2001.

8. Колліер Дж. Становление джаза / Дж. Колліер. – М. : Радуга, 2004.

9. Мюллер Т.Ф. Гармонія / Т.Ф. Мюллер. – М., 2011.

10. Конен В. Рождение джаза / В. Конен. – М. : Сов. композитор, 2002.

11. Смаглій Г.А. Основи теорії музики / Г.А. Смаглій. – Харків, 2007. –384с.

12. Чугунов Ю. Гармонія в джазі / Ю. Чугунов. – М., 2000.

 

Критерії оцінювання творчого конкурсу з фаху «Музичне мистецтво» 

На підставі Правил прийому, результати творчого конкурсу оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

           

100 балів

25 балів

25 балів

25 балів

25 балів

Рівень технічної досконалості володіння музичним інструментом/ мануальним апаратом диригента/ вокальним апаратом співака

Рівень художньо-емоційного донесення музичного матеріалу

Рівень розвитку інтонаційно-ладового та гармонічного слухового аналітичного мислення

Рівень теоретичних фахових знань та інтелектуально-комуні-кативні властивості (колоквіум)
 

1. М’язова свобода мануального / вокального професійного апарата.

0-5

1. Гнучкість та виразність музичного фразування.

0-5

1. Аналіз інтервальних комплексів.

0-5

1. Знання основ фахової спеціалізованої теорії.

0-5

 

2. Активність та чіткість подачі музичного імпульсу (ауфтакт / атака звука).

0-5

2. Відчуття структурних елементів формотворення (логіка побудови кадансів, вміння вислуховувати і емоційно осмислювати фермати, паузи).

0-5

2. Аналіз гармонічних, акордових комплексів.

0-5

2. Знання основ історії розвитку виконавства (за фаховим спрямуванням: основні виконавські школи, яскраві представники –виконавці).

0-5

 

3. Володіння різними штрихами та видами звуковедення.

0-5

3. Відчуття стилістики музичного твору (епоха написання, стиль композиторського письма, жанровий різновид).

0-5

3. Аналіз ладо-тональних комплексів.

0-5

3. Знання основ історії музики (на прикладі творчої біографії композиторів представлених для творчого конкурсу творів).

0-5

 

4. Володіння виконавською технікою в різних темпових та динамічних співвідношеннях.

0-5

4. Емоційно-вольова складова подачі музичного матеріалу. Артистизм.

0-5

4. Чіткість та швидкість слухового відповідей на слуховому колоквіумі.

0-5

4. Представлення усної анотації музичних творів, що виконуються на творчому конкурсі.

0-5

 

5. Технічна складність програми творчого конкурсу.

0-5

5. Художньо образна та стильова різноманітність програми.

0-5

5. Знання теоретичної музичної термінології.

0-5

5. Загальне враження від ерудиції, комунікативних властивостей та творчого потенціалу абітурієнта.

0-5

 Програму творчого конкурсу можна скачати ТУТ

31118050 763794010495138 4977071032465620992 o

До дня Землі

У Міжнародний день Землі студенти МФ КНУКіМ поєднали приємне і корисне

Детальніше..

Майстер-клас гітарного виконання

У Миколаївській філії КНУКіМ відбувся майстер-клас від Юрія Радзецького

Детальніше..

PANGRAM-2017

Студенти Миколаївської філії КНУКіМ взяли участь у Міжнародному студентському конкурсі з каліграфії і леттерингу

Детальніше..

Зустрічаємо майбутніх студентів!

З 19 по 21 квітня у Миколаївській філії КНУКіМ відбулися дні відкритих дверей

Детальніше..

"Золота струна"

Студенти Миколаївської філії КНУКіМ взяли участь у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Золота струна-2018»

Детальніше..

DSC08780

Другий Гриль-Фест «Сhicken Капець»!

Студенти МФ КНУКіМ кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу організували другий Гриль-Фест під назвою «Сhicken Капець»!

Детальніше..

 facebook

Факультет мистецтв